Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Eich Barn

Byddwn yn gwrando ar farn ein cwsmeriaid ac yn monitro ein safonau gwasanaeth yn barhaus, gan wneud gwelliannau lle bo angen. Os ydych eisiau gwneud sylw ar ein gwasanaethau – p'un ai'n dda neu'n wael – anfonwch neges e-bost i customerservice@taliesinartscentre.co.uk.

Mae modd cyflwyno cwyn wyneb yn wyneb, drwy lythyr neu drwy e-bost (i'r cyfeiriad e-bost uchod):

Canolfan y Celfyddydau Taliesin
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PZ

Ein nod yw unioni'ch cwyn mewn ffordd effeithlon ac yn unol â'r graddfeydd amser canlynol: byddwn yn cydnabod eich sylwadau o fewn tri diwrnod gwaith i'r dyddiad y byddan nhw'n dod i law, a byddwn yn ymateb o fewn 15 o ddiwrnodau gwaith er mwyn rhoi gwybod i chi am ein canfyddiadau.

Os byddwch yn anfodlon ar unrhyw agwedd ar ein hymateb, cewch gysylltu â ni eto i fynegi'ch pryderon ac, os yw'n briodol, bydd un o'r uwch-reolwyr yn adolygu'n canfyddiadau a'r dull unioni a gynigiwyd.