Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Datganiad Hygyrchedd

www.taliesinartscentre.co.uk

To view  Taliesin's Accessibility Statement in English.

 

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://www.taliesinartscentre.co.uk/

Datblygwyd y wefan hon gan Brifysgol Abertawe ac fe'i chynhelir gan y Tîm Gwasanaethau Academaidd. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan, teimlo bod croeso iddynt a chael y profiad yn werth chweil. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu

 • Chwyddo hyd at 200% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrîn.
 • Addasu bylchiad testun heb effeithio ar gynllun na defnyddioldeb y dudalen.
 • Llywio'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Neidio i'r prif gynnwys pan fo angen.
 • Defnyddio dull llywio cyson ar draws y safle.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw www.taliesinartscentre.co.uk?

Gwerthuswyd y wefan gan ein harbenigwr mewnol ac mae’n ardystio bod www.taliesinartscentre.co.uk yn cydymffurfio'n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA.

Gwyddom nad yw rhai rhannau o www.taliesinartscentre.co.uk mor hygyrch ag y dylent fod:

 • Nid yw’r carwsél yn cefnogi llywio bysellfwrdd ac ni ellir ei oedi.
 • Defnyddir delweddau cefndir ar gyfer cynnwys ystyrlon, felly rhoddir disgrifiad neu cânt eu cyhoeddi i dechnolegau cynorthwyol.
 • Nid yw rhai newidiadau i'r cyflwr yn bodloni'r gymhareb gyferbyniad isaf sydd ei hangen.
 • Mae rhai gwallau yn bresennol yn yr HTML a ddefnyddir ar dudalennau.
 • Roedd angen canolbwyntio ar negeseuon statws er mwyn  iddynt gael eu cyhoeddi gan dechnolegau cynorthwyol.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth www.taliesinartscentre.co.uk arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu Braille gallwch gysylltu â'n Canolfan Drawsgrifio:

E-bost: braille@abertawe.ac.uk
Twitter: @SUTranscription

Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe, Adeilad Amy Dillwyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP, Y Deyrnas Unedig

Sut i ddod o hyd i'r ganolfan drawsgrifio: SUTC-Accessibility-Guide

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 7 niwrnod.

 

Adrodd am broblemau hygyrchedd gyda www.taliesinartscentre.co.uk

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Os ydych yn dod o hyd i  broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd:

E-bostiwch: info@taliesinartscentre.co.uk
Ffoniwch ni: +44 (0)1792 602060

Y weithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Nod y brifysgol yw darparu gwasanaethau gwybodaeth ac arweiniad proffesiynol i fyfyrwyr anabl, myfyrwyr ag anghenion penodol a/neu gyflyrau meddygol. Gallwn ddarparu cymorth os hoffech ymweld â ni neu ffonio ni.
Cysylltwch â'r swyddfa anabledd:

Rhif ffôn: +44 (0)1792 60 6617
E-bost: anabledd@abertawe.ac.uk

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan

Mae Taliesin a Phrifysgol Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau bod eu holl wefannau ar gael, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae www.taliesinartscentre.co.uk yn cydymffurfio'n rhannol â Safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 AA/A, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i gynnal hygyrchedd Lefel AA. Mae'r wybodaeth ganlynol yn esbonio unrhyw rannau o'r wefan nad ydynt yn cydymffurfio, hyd y gwyddom, a beth rydym yn ei wneud i wneud i hynny ddigwydd.
Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Maen prawf llwyddiant WCAG 2.: 1.1.1 Cynnwys Nad yw’n Destun

Delweddau Cefndir a ddefnyddir ar gyfer cynnwys ystyrlon

Mae'r wefan yn defnyddio delweddau carwsél a chefndir ar gyfer cynnwys ystyrlon, ystyrir bod y rhain yn addurniadol gan dechnolegau cynorthwyol ac ni roddwyd y statws cywir na'r testun amgen iddynt. Defnyddir yr un gydran ar y dudalen digwyddiadau sy'n golygu nad oes disgrifiad ar gael ar gyfer delwedd digwyddiad.

Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 1.4.11 Cyferbyniad Nad yw’r Destun

Categorïau heb eu Pennu a Newidiadau i Gyflwr y Categori

Mae'r wefan yn defnyddio categorïau ar gyfer digwyddiadau. Mae'r newidiadau cyflwr (hofran) i labeli testun yn methu o safbwynt y canllawiau cyferbynnu.

Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.1.1 Bysellfwrdd

Nid yw’r carwsél yn cefnogi llywio bysellfwrdd

Ni chefnogir llywio drwy dabio “dot” yn y carwsél.

Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 2.2.2 Rhewi, Stopio, Cuddio

Ni ellir oedi’r carwsél

Ni all defnyddwyr atal y cylch cynnwys yn y carwsél.

Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 4.1.1 Dosrannu

Gwallau gyda HTML

Adroddwyd am nifer o wallau pan wiriwyd yr HTML yn erbyn https://validator.w3.org/ Roedd y rhain yn cynnwys ID nadr oedd yn unigryw, tagiau href gwag a defnydd annilys o'r CSS.

Maen prawf llwyddiant WCAG 2.1: 4.1.3 Negeseuon Statws

Rhaid i Negeseuon Statws dderbyn ffocws

Nid yw canlyniadau a hidlyddion chwilio yn rhoi cyhoeddiadau i ddarllenwyr sgrîn heb roi ffocws iddo.

Sut bydd yn mynd i'r afael â diffyg cydymffurfio

Eir i'r afael â'r methiannau uchod drwy'r canlynol:

 • Gweithio gyda’n  datblygwyr trydydd parti i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Baich Anghymesur

Cynhaliwyd asesiad gan ystyried maint ac adnoddau sydd ar gael i'r sefydliad, nodir cynnwys y bernir ei fod yn faich anghymesur yn yr adran hon.

Llywio a chael gafael ar wybodaeth

Dim problemau neu ddim yn berthnasol.

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Dim problemau neu ddim yn berthnasol.

Offer rhyngweithiol

Dim problemau neu ddim yn berthnasol.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Cynhaliwyd asesiad gan ystyried maint ac adnoddau sydd ar gael i'r sefydliad, nodir  cynnwys a fernir y tu allan i gwmpas y rheoliadau yn yr adran hon.

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Bydd  dogfennau PDFs neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Mae Map Hygyrchedd ein Gwefan yn dangos sut a phryd rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar www.taliesinartscentre.co.uk.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 22/09/2020. Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 22/09/2020.

Profwyd y wefan www.taliesinartscentre.co.uk ddiwethaf ar 17/09/2020. Cynhaliwyd y prawf gan arbenigwr ar hyfywedd a hygyrchedd sy'n gweithio i Brifysgol Abertawe.

Defnyddiwyd proses a dull cyson o benderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi. Mae hwn ar gael yn  sut y profwyd y wefan gennym .

Mae'r adroddiad hygyrchedd llawn ar gael ar gais.