Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cyrraedd yma

Sut i cyrraedd yma?

Download our useful information

Open the map of the Singleton Campus

Locate Taliesin in  Google Maps

 

Eich Ymweliad

Sut bynnag rydych chi'n dewis cyrraedd Taliesin, croeso! Rydym yn croesawu mwy na 30,000 o ymwelwyr bob blwyddyn i'n canolfan gelfyddydau ar gampws Singleton i fwynhau ein rhaglen o berfformiadau byw, sinema a cherddoriaeth!

Cyrchwch ein rhith-daith yma.

Mewn Car

Ein cod post ar gyfer eich sat nav: SA2 8PZ

Sylwch, oherwydd bod y Brifysgol yn gampws gweithio gyda llawer o staff a myfyrwyr, gall parcio fod yn gyfyngedig cyn 4pm Dydd Llun i Ddydd Gwener, felly cofiwch gyrraedd mewn digon o amser i sicrhau lle.

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio car sydd ar gael, yn union y tu ôl i Taliesin. Dewch drwy brif fynediad Prifysgol Abertawe a throwch i'r dde heibio'r  cwt diogelwch.  Dilynwch y ffordd o'i chwmpas a fydd yn mynd  â chi heibio'r  Abaty ac i gefn y Brifysgol  i ardal parcio ceir tu cefn i Theatr  Taliesin. Mae parcio Bathodyn Glas yn yr ardal hon hefyd. Hoffem bwysleisio oherwydd bod y Brifysgol yn gampws gweithredol gyda llawer o staff a myfyrwyr, gallai lle i barcio ceir fod yn gyfyngedig cyn 4pm, felly sicrhewch eich bod chi'n cyrraedd mewn da bryd i gael lle.

Ar y bws

Gellir cyrraedd Taliesin ar lawer o lwybrau bws rheolaidd o ganol dinas Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe yn arhosfan reolaidd ar lwybrau bysus 4/4a/3a/8/10, y maent oll yn aros yn uniongyrchol o flaen neu gerllaw adeilad Tŷ Fulton. Pan fydd Tŷ Fulton yn uniongyrchol o'ch blaen, trowch i'r ochr dde ac ewch i lawr y llwybr, ac mae Taliesin tua 100m o'r arhosfan bws ar yr ymyl chwith. Gallwch ddefnyddio'r fynedfa flaen drwy'r drysau ym mlaen yr adeilad neu drwy fynedfa'r cefn, a'r tu mewn i'r adeilad, mae lifft i'r llawr cyntaf lle lleolir ein swyddfa a'n hawditoriwm.

Cerdded

Mae Taliesin ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe a gellir cyrraedd drwy Barc Singleton hefyd.

Access For All

Download our useful information

View a seating plan of our auditorium

See images of the auditorium

Y Coronafeirws

Mae'r argyfwng Covid-19 wedi effeithio ar y ffordd rydym ni'n byw, yn gweithio ac yn rhyngweithio. O ganlyniad i gyfyngiadau a mesurau diogelwch parhaus, rydym ni am i'n gwesteion wybod ein bod ni'n gwneud popeth y gallwn ni i wneud Taliesin mor ddiogel a di-straen â phosib. Mae hyn yn gofyn i ni ymateb yn gyflym i ganllawiau newydd a gallai olygu bod angen newid seddau neu berfformiadau, neu yn achlysurol, aildrefnu er mwyn croesawu ein gwesteion i'r awditoriwm mewn ffordd a reolir. Os oes gennych bryderon am eich anghenion unigol a newidiadau y gallem ni fod wedi eu gwneud, cysylltwch a gallwn geisio dod o hyd i'r digwyddiad y byddwch chi'n ei fwynhau fwyaf.

Y Neuadd Fawr

Open the map of the Bay Campus

Locate The Great Hall in Google Maps

open the plan of the Bay Campus