Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cyrraedd yma

How to Get There?

Download our useful information

Open the map of the Singleton Campus

Locate Taliesin in  Google Maps

 

Open the map of the Bay Campus

Locate The Great Hall in Google Maps

open the plan of the Bay Campus

 

Access For All

Download our useful information

View a seating plan of our auditorium

See images of the auditorium

 

Eich Ymweliad

Sut bynnag rydych chi'n dewis cyrraedd Taliesin, croeso! Rydym yn croesawu mwy na 30,000 o ymwelwyr bob blwyddyn i'n canolfan gelfyddydau ar gampws Singleton i fwynhau ein rhaglen o berfformiadau byw, sinema a cherddoriaeth!

 

Yr Adeilad

Mewn Car

Sylwch, oherwydd bod y Brifysgol yn gampws gweithio gyda llawer o staff a myfyrwyr, gall parcio fod yn gyfyngedig cyn 4pm, felly cofiwch gyrraedd mewn digon o amser i sicrhau lle.

Felly mae parcio yn gyfyngedig cyn 4pm dydd Llun - dydd Gwener.

Nifer gyfyngedig o leoedd parcio car sydd ar gael, yn union y tu ôl i Taliesin. Dewch drwy brif fynediad Prifysgol Abertawe, gan fynd i'r chwith ar y groesfan cyn Neuadd Fulton ac ewch i'r dde a dilyn yr heol i'r maes parcio. Mae parcio Bathodyn Glas yn yr ardal hon hefyd a gallwch gael taith dywys weledol YMA o'r maes parcio ac i mewn i'n canolfan! Hoffem bwysleisio oherwydd bod y Brifysgol yn gampws gweithredol gyda llawer o staff a myfyrwyr, gallai lle i barcio ceir fod yn gyfyngedig cyn 4pm, felly sicrhewch eich bod chi'n cyrraedd mewn da bryd i gael lle.

 

Ar y bws

Gellir cyrraedd Taliesin ar lawer o lwybrau bws rheolaidd o ganol dinas Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe yn arhosfan reolaidd ar lwybrau bysus 4/4a/3a/8/10, y maent oll yn aros yn uniongyrchol o flaen neu gerllaw adeilad Tŷ Fulton. Pan fydd Tŷ Fulton yn uniongyrchol o'ch blaen, trowch i'r ochr dde ac ewch i lawr y llwybr, ac mae Taliesin tua 100m o'r arhosfan bws ar yr ymyl chwith. Gallwch ddefnyddio'r fynedfa flaen drwy'r drysau ym mlaen yr adeilad neu drwy fynedfa'r cefn, a'r tu mewn i'r adeilad, mae lifft i'r llawr cyntaf lle lleolir ein swyddfa a'n hawditoriwm.

 

Cerdded

Mae Taliesin ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe a gellir cyrraedd drwy Barc Singleton hefyd.

 

Y Coronafeirws

Mae'r argyfwng Covid-19 wedi effeithio ar y ffordd rydym ni'n byw, yn gweithio ac yn rhyngweithio. O ganlyniad i gyfyngiadau a mesurau diogelwch parhaus, rydym ni am i'n gwesteion wybod ein bod ni'n gwneud popeth y gallwn ni i wneud Taliesin mor ddiogel a di-straen â phosib. Mae hyn yn gofyn i ni ymateb yn gyflym i ganllawiau newydd a gallai olygu bod angen newid seddau neu berfformiadau, neu yn achlysurol, aildrefnu er mwyn croesawu ein gwesteion i'r awditoriwm mewn ffordd a reolir. Os oes gennych bryderon am eich anghenion unigol a newidiadau y gallem ni fod wedi eu gwneud, cysylltwch a gallwn geisio dod o hyd i'r digwyddiad y byddwch chi'n ei fwynhau fwyaf.

 

Hygyrchedd

I ymwelwyr  ag anghenion hygyrchedd, rydym wedi darparu teithiau fideo a chlywedol YMA o’r maes parcio i'r adeilad, y swyddfa docynnau ac i mewn i'ch seddi. Os hoffech archebu taith gyffwrdd neu os hoffech siarad ag aelod o staff y swyddfa docynnau am fynediad cynnar, neu os oes gennych  bryderon y gallwn ymdrin â nhw ar gyfer eich ymweliad, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01792 602060

Ar wefan a chyfryngau cymdeithasol y Taliesin, rydym wedi anodi perfformiadau sydd wedi'u sgrindeitlo ac mae gennym hefyd gylchwifren ar gyfer gwesteion sy'n defnyddio cymhorthion clyw. Os hoffech brofi'r rheini, dylech gyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich digwyddiad a rhoi gwybod i'n staff blaen tŷ galluog a defnyddiol. Nodwn hefyd pa rai o'n perfformiadau sydd â disgrifiad sain ac os hoffech gadarnhau a oes gan berfformiad ddisgrifiad sain, cysylltwch â ni.

Mae seddi penodol sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn yn yr awditoriwm yn ogystal â seddi rydym yn eu cadw ar gyfer pobl  â phroblemau symudedd. Cysylltwch â ni yn y swyddfa docynnau i archebu lle gyda ni a byddwn bob amser yn ceisio dod o hyd i'r seddi gorau a fydd yn cyd-fynd â'ch gofynion unigol.

Rydym bob amser yn awyddus i gael adborth ar ein darpariaeth hygyrchedd ac rydym bob amser yn ceisio gwella'r ffordd rydym yn sicrhau y gall ein holl westeion gael mynediad cyfforddus i'n perfformiadau a'n ffrydiau byw.