Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Rydyn ni'n newid

Iau 15 Hydref

Rydyn ni’n newid – neges i’n ffrindiau, ein cefnogwyr, ein cynghreiriaid a’n cymuned.

Helô bawb.

Dylwn i ddechrau â chyflwyniad.Simon ydw i, a fi yw Cyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfyddydau Taliesin.Dechreuais i yn y swydd nôl ym mis Mawrth ac ar y pryd, roeddwn i’n paratoi ar gyfer tymor gwanwyn prysur – roedd tocynnau’n cael eu gwerthu ymlaen llaw, roedd y tîm yn llawn cyffro, roedden ni’n betrus ond yn optimistaidd.

Fodd bynnag, bydd meddwl nôl nawr yn sbarduno’r atgof o ymdeimlad cynyddol o bryder, gyda’r feirws yn lledaenu ac yn parhau i gyflymu ei fomentwm ledled y byd.O ganlyniad, yn sydyn iawn ac yn debyg i bawb arall, cawson ni ein cyfyngu a chafodd ein holl berfformiadau a’n digwyddiadau eu gohirio neu eu canslo.Roedd pawb yn gweithio gartref ac roeddem yn bell o’n cynulleidfa.Roedd y dyfodol yn ansicr iawn.

Ond wnaethon ni ddim rhoi’r gorau i weithio. Mewn gwirionedd, rydyn ni wedi bod yn fwy prysur nag erioed: yn cynllunio ar gyfer senarios, ceisio cefnogi artistiaid, yn cysylltu â grwpiau cymunedol, yn trefnu’r gyllideb, gwefan newydd (ydych chi’n ei hoffi?!), yn gobeithio ac yn breuddwydio...

Ond wrth imi ysgrifennu hyn heddiw, mae gen i ymdeimlad gwahanol am y dyfodol.Llai o ofid, mwy o ddisgwyliadau ynghylch yr hyn rydyn ni’n gobeithio a fydd yn dechrau ffyrdd newydd ac uchelgeisiol o weithio ar gyfer Taliesin.Allan o gyfnod o ansicrwydd go iawn, byddwn ni’n ceisio adeiladu eto, gan gymryd y gorau sydd gan Taliesin i’w gynnig a datblygu ein rhaglenni mewn ffyrdd uchelgeisiol er mwyn cysylltu mwy o bobl â syniadau mawr, gyda’i gilydd a chyda’r byd ehangach rydym yn byw ynddo.

Fel pob canolfan y celfyddydau a theatr, nid yw’r ffordd ymlaen yn syml ac mae’r heriau (gan gynnwys y rhai ariannol) yn amlwg iawn.Bydd yn anodd dros ben gyflwyno perfformiadau byw ar ein llwyfan nes bod trefniadau pellter cymdeithasol yn cael eu hymlacio. Y rhain, wrth gwrs, oedd yn cynnal ein rhaglen.Ond mae’n bwysig cydnabod hefyd fod y byd wedi newid a dylen ni addasu ein ffyrdd o weithio a chynnwys y newidiadau hynny. Felly, rydyn ni wedi bod yn gofyn cwestiynau i’n hunain ynghylch sut mae ein gwaith yn fwy cynhwysol byth, yn cynrychioli cymunedau ein dinasoedd ac yn ddemocrataidd ei natur.Rydyn ni’n gobeithio y bydd canlyniadau’r gwaith hwn, gydag amser, yn amlwg ac yn cael eu teimlo.Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud ein gorau glas i sicrhau y bydd hyn yn digwydd.

Bydd y broses o ail-agor yn cymryd sawl mis, yn hytrach nag agor y drysau’n gyflym.Wrth inni baratoi am hynny, byddwn ni’n profi syniadau a ffyrdd newydd o weithio.Er enghraifft, yn ystod y misoedd nesaf byddwn ni’n cynnal rhaglen fach o ffilmiau wedi’u curadu ar y cyd ag unigolion sydd â phrofiad o fod yn ffoadur neu’n geisiwr lloches, gan ddathlu’r10 mlynedd o statws Abertawe fel Dinas Lloches.Byddwn ni’n darlledu perfformiad anhygoel o ‘Error Code 8:46’ gan Theatr Perfformiad Matsena sy’n hanu o Abertawe -https://www.facebook.com/MatsenaPerformanceTheatre/ sy’n croesi’r ffiniau rhwng dawns, theatr, barddoniaeth, gwleidyddiaeth a ffilm, ochr yn ochr â rhaglen o ffilmiau o Gymru ac o bedwar ban byd (mae’r holl ddyddiadau ar gyfer y rhain i’w cyhoeddi).

Ond mae hwn yn wahoddiad gymaint ag y mae’n gyhoeddiad.I’n cymunedau ni yn Abertawe;rydyn ni eisiau mynd ar y daith hon gyda chi.Ac yn ystod y misoedd sydd ar ddod, byddwn ni’n treulio amser yn dod i adnabod mwy ohonoch chi, yn dod i’ch adnabod chi’n well ac yn cynllunio ffyrdd newydd o weithio gyda’n gilydd yn y dyfodol.

Hefyd, rydw i eisiau cymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl gefnogwyr yn fawr   am roi cost eu tocynnau tuag at berfformiadau nad oedden nhw’n bosibl rhagor.Mae gwir angen y cymorth ariannol ar hyn o bryd, ac mae dangos ewyllys da fel hyn yn dweud llawer iawn hefyd.Diolch yn fawr. Os oes rhywun sydd eisiau rhoi rhodd er mwyn inni barhau â’n gwaith, bydden ni’n ddiolchgar iawn:https://taliesinartscentre.ticketsolve.com/products/donation?locale=cy-CY

Os ydych chi eisiau cysylltu â ni er mwyn rhannu syniadau ynghylch sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd, e-bostiwch ni ar marketing@taliesinartscentre.co.uk

 

Simon Coates

Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol

Canolfan y Celfyddydau Taliesin