Ymwelwch

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Taliesin. Ar y dudalen hon fe gewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i drefnu'ch ymweliad, yn cynnwys sut i ddod o hyd i ni, manylion am ein caffi a bar, polisïau prynu tocynnau, cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr ag anghenion arbennig ac ambell i Gwestiwn Cyffredin am Taliesin.

 

Er mwyn gweld Cynllun Sedd ein awditoriwm, cliciwch YMA.

Er mwyn gewld lluniau yr awditoriwm, cliciwch YMA.

 

Bar a Chaffi

Beth am i chi gyrraedd yn gynnar a threulio'r amser yn ein bar a chaffi golau, braf?

Gennym ddewis da o winoedd ac ystod lawn o gwrw a seidr, a diodydd ysgafn a byrbrydau.

I wneud ymholiadau ynghylch gwasanaethau arlwyo, ffoniwch 01792 205678, estyniad 4702.

 

Polisïau tocynnau

Gostyngiadau

Ar gyfer pobl dan 18, myfyrwyr llawn amser, pensiynwyr, pobl â Phasbort i Hamdden, pobl ifanc â Phasbort i Hamdden, Lwfans ceisio Gwaith a phobl sy'n derbyn LBA (gall gofalwyr ddod am ddim). Gellir gofyn am brawf o hawl

Partïon ac Ysgolion

Bydd cadw seddi ar gyfer grwpiau o wyth neu'n rhagor yn golygu gostyngiad o 10% ar holl ddigwyddiadau Taliesin (gellir cael gostyngiad ar docynnau pris llawn ac ar y tocynnau rhatach y cyfeiriwyd atynt eisoes). Yn aml mae prisiau arbennig i ysgolion a rhoddir mynediad am ddim i 1 athro i bob deg disgybl gyda phartïon ysgol. Nid yw hyn yn berthnasol i ddigwyddiadau hurio preifat.

Ad-daliadau a chyfnewid tocynnau

Sylwer nad oes modd rhoi ad-daliad am docynnau. Dan amgylchiadau arbennig, bydd modd cyfnewid tocynnau am berfformiad arall, fodd bynnag, rhaid i hyn gael ei drefnu gyda'r swyddfa docynnau o leiaf 24 awr cyn y sgrinio neu berfformiad. Mae'n rhaid i ni gael y tocynnau dychwelyd atom er mwyn cynnig y gwasanaeth hwn. Codir tâl o £1.00 y tocyn am y gwasanaeth hwn.Adargraffiadau

Os collwch eich tocyn, gallwn ei ailargraffu ar gost o £1 yn enw'r person a brynodd y tocyn yn unig.

 

Plant o dan 2

Lle mae eich plentyn o dan 2 flwydd oed, ac yn eistedd ar eich glin, dylech brynu sedd lap Rhiant a Baban. Mae'r tocyn yn un pris tocyn safonol ac yn caniatáu i riant a baban i gymryd un sedd.Plant/Digwyddiadau oed penodol

Mae gan ein staff sydd ar ddyletswydd yr hawl i wrthod mynediad i blant heb oedolyn os credant fod y digwyddiad yn anaddas iddynt. Cadwn at y dystysgrif dosbarth oedran sydd wedi'i bennu gan y BBFC ar gyfer ffilmiau yn y sinema, a chadwn yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un y credwn sydd dan oedran ac nad yw'n gallu profi ei oed. Am ragor o wybodaeth yn ymwneud â thystysgrifau ffilm cliciwch yma.

 

Rhestrau aros

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhestr aros ar gyfer ddigwyddiadau sydd wedi gwerthu allan, fel y gellir cysylltu â chwsmeriaid dylai seddau ar gael yn ddiweddarach. Rhaid i gwsmeriaid sy'n dymuno cael eu rhoi ar y rhestr aros ar gyfer unrhyw ddigwyddiad ddarparu cyfeiriad e-bost ar gyfer cyswllt, yn ogystal â'r nifer o seddau eu hangen. Bydd y cwsmer wrth ben y rhestr yn cael ei hysbysu o seddi sydd ar gael ac mae'n rhaid archebu o fewn 24 awr. Bydd neilltuadau heb dalu amdanynt o fewn 24 awr yn mynd i'r person nesaf ar y rhestr aros neu rhoi yn ôl ar werth yn gyffredinol os nad oes cwsmeriaid yn aros.

 

Digwyddiadau llif byw

Mae darllediadau llif byw yn cael eu dosbarthu fel 12A yn awtomatig, oni nodir fel arall. Mae’r dystysgrif 12A yn dystysgrif dros dro ar gyfer cynnwys sydd heb gael ei weld gan Fwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (BBFC), am 7 diwrnod ar ôl y perfformiad byw yn unig mae’r dystysgrif hon yn ddilys. Pan mae’r cwmni cynhyrchu yna’n cyflwyno recordiad o’r un perfformiad i’r BBFC ei ddosbarthu, efallai y bydd y perfformiad yn cael dosbarthiad uwch neu is.

Am ragor o wybodaeth am dystysgrifau ffilm cliciwch here.

Amcangyfrif yw’r amseroedd perfformiadau llif byw a nodir yn y llyfryn a’r wefan, gan eu bod yn cael eu rheoli gan y cwmni cynhyrchu e.e. y National Theatre.

 

Cynllun Credyd Amser Spice

Yr hydref hwn rydym wedi cyflwyno cynllun a redir gan yr elusen Spice, lle gall y rhai sy’n gwirfoddoli eu hamser am ddim yn y gymuned ennill Credydau Amser i’w cyfnewid am docynnau perfformiadau Taliesin lle dangosir logo Spice.

Fel diolch am y cyfraniad o amser i'w cymuned neu wasanaeth, gall unigolion ennill un credyd amser am bob awr o amser a roddir. Gallant wedyn 'gwario' talebau Credyd Amser i gael mynediad i ddigwyddiadau yn Taliesin.


Sioeau penodol yn gysylltiedig â'r cynllun Spice. Dylai aelodau o'r gymuned Spice yn syml alw i mewn i swyddfa docynnau Taliesin gyda'u talebau yn datgan y byddant yn eu cyfnewid fel 'taliad' rhan neu llawn am docynnau (ar gyfradd o 2 Credydau Amser ar gyfer un perfformiad).


Gall y logo canlynol yn cael eu gweld yn erbyn digwyddiadau a ddewiswyd ar ein gwefan, llyfryn, posteri a / neu daflenni, sy'n cael eu cynnwys yn y cynllun.

Spice_logo.jpg

 

Hynt - cynllun mynediad cenedlaethol ar gyfer theatrau a lleoliadau yng Nghymru

Er mwyn cefnogi ein cwsmeriaid sydd ag anableddau, mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi gweithredu cynllun anffurfiol ers nifer o flynyddoedd sy'n rhoi tocyn am ddim i ofalwyr a chynorthwywyr personol.

Ers mis Mawrth 2015, rydym wedi ymuno â chynllun mynediad cenedlaethol newydd yng Nghymru o'r enw Hynt sef rhwydwaith o 30 o leoliadau ar draws Cymru sydd yn ymrwymedig i sicrhau bod maes y celfyddydau a diwylliant ar gael i bawb.  

Bydd hawl i ddeiliaid cerdyn Hynt dderbyn tocyn yn rhad ac am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr ym mhob theatr a chanolfan y celfyddydau sy'n cymryd rhan yn y cynllun.

Mae hyn yn golygu na fyddwn yn parhau i gynnig ein cynllun presennol a bydd yn rhaid i chi ailgyflwyno cais i ddod yn aelod o Hynt. Rydym yn gwneud y newid hwn am ein bod yn credu y bydd Hynt o fudd enfawr i'n cwsmeriaid. Bydd yn eich galluogi chi i gael mynediad at berfformiadau a gweithgareddau ar draws ystod o leoliadau yng Nghymru drwy fod yn rhan o gynllun cenedlaethol.

Mae modd i chi dderbyn ffurflen gais ar-lein oddi ar www.hynt.co.uk neu www.hynt.cym neu pe bai'n well gennych chi, mae modd i chi ofyn am fersiwn bapur trwy gysylltu â’n swyddfa docynnau ar 01792 602060.

Rydym wedi bod yn dod a'n cynllun mynediad presennol i ben yn raddol ers mis Mawrth 2015. Erbyn hyn, rydym wedi cyrraedd pwynt lle y dylai'r rhai sy'n gymwys i dderbyn y tocyn rhad ac am ddim i ofalwr/cynorthwyydd fod yn ddeiliad cerdyn Hynt. Os nad ydych chi wedi derbyn cerdyn Hynt hyd yma, rydym yn eich cynghori yn gryf i ddilyn y cyngor uchod cyn gynted â phosib.

Hynt_web.jpg

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch Canolfan Celfyddydau Taliesin yn newid i'r cynllun Hynt, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01792 602060.

Cyfleusterau i bobl ag anghenion arbennig

Rhowch wybod i staff y swyddfa docynnau os oes gennych unrhyw ofynion penodol a byddwn yn barod i'ch helpu. Mae'r Ganolfan yn rhoi pwyslais ar sicrhau mynediad i bawb:

- Mae'r llyfryn tymhorol ar gael mewn print bras neu braille (ar gais).                                                            

- drysau cynorthwyo-pwer
- I'r sawl sydd â nam ar eu clyw, mae gennym systemau is-goch a dolen sain ar gael i'w defnyddio yn yr awditoriwm, ac mae nifer o'n ffilmiau yn y sinema wedi'u is-deitlo/Gwell sain                                                                  

- Disgrifiad sain ar gael ar gyfer nifer o ffilmiau ar gyfer cwsmeriaid a nam ar eu golwg, fodd bynnag, mae'r theatr wedi cael ei haenu i roi golwg clir o bob sedd (felly mae ganddo camau i rhan fwyaf o rhesi).
- Mynediad gwastad a lifft i'r holl fannau cyhoeddus
- Toiled y mae modd mynd ato'n hwylus ar y llawr cyntaf.
- Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn yn yr awditoriwm.
- Croeso i gŵn tywys.
- Lle parcio wedi'i gadw ar gyfer pobl anabl.

Cyfeillgar i'r Teulu

Mae Taliesin yn lleoliad sy'n addas i'r teulu, ac o'r herwydd, ymdrechwn i fod mor gyfeillgar ac ymarferol â phosib.  Mae ein hawditoriwm yn eithaf bach, ac mae hyd yn oed y mynychwyr ieuangaf yn teimlo'n gartrefol yma.

Pethau i'w gwneud

Rydym yn ceisio trefnu rhaglen ddigwyddiadau amrywiol i deuluoedd, gyda phwyslais penodol ar blant cyn-ysgol.  Pa bryd bynnag ein bod yn cynnal sioeau i blant ifanc a'u teulu, ymdrechwn i gynnal digwyddiad yn y cyntedd, megis gweithgareddau lliwio i mewn â thema, er mwyn llenwi'r amser rhwng cyrraedd a dechrau'r sioe.  Mae croeso i deuluoedd ymweld â'n horiel a siop anrhegion ar lawr gwaelod yr adeilad.

Prisiau

Ceisiwn gadw prisiau ar gyfer digwyddiadau i'r teulu mor isel â phosib, a lle bo'n bosib, bydd pris safonol ar gyfer pob oedran ar gyfer sioeau i'r teulu – gwyddwn y gall gorfod talu mwy am oedolyn i weld sioe sy'n bennaf i blant achosi dicter.  Mae gennym hefyd docynnau teulu ar gyfer pedwar person a gostyngiadau i grwpiau o wyth neu fwy o bobl.

Parcio

Yn anffodus, gallwn gynnig parcio yn ystod y dydd i ddeiliaid Bathodyn Glas o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.  Mae parcio cyhoeddus ar gael gerllaw yng Nghae Hamdden Brynmill a thafarn Pub on the Pond.  Mae croeso i ymwelwyr barcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r campws y tu allan i oriau swyddfa (ar ôl 4pm yn ystod yr wythnos, a thrwy gydol y penwythnos).

Teithio ar fws

Mae bysus 2A, 2B, 3A, 4, 4A, 14A, 43, 82 a 82A  yn gwasanaethu'r Brifysgol o ganol y ddinas a gorsaf fysus y Cwadrant.  Am ragor o wybodaeth am wasanaethau bysus lleol, ewch i www.firstgroup.com/ukbus/cymru/index.php.

Seddau Cliniau a Seddau Codi

Os yw eich plentyn yn iau na dwy flwydd oed, ac yn eistedd ar eich gliniau, dylech brynu tocyn Rhiant a Babi.  Mae pris y tocyn yr un fath â phris un tocyn safonol, ac mae'n caniatáu i'r rhiant a'r babi ddefnyddio un sedd.  Mae gennym seddau codi ar gael i blant ifanc sy'n eistedd mewn sedd ar eu pen eu hunain i sicrhau y gallant weld popeth.

Bwydo'ch plentyn

Mae croeso i chi fwydo ar y fron yn Theatr Taliesin.  Bydd ein staff bar yn hapus i roi dŵr twym i chi i dwymo poteli neu fwyd babanod i blant sy'n diddyfnu.  Mae gennym gadeiriau uchel hefyd.

Newid babanod

Mae bwrdd newid babanod yn ein toiled hygyrch.  Mae gennym hefyd sinciau is a stôl gamu yn nhoiledau'r merched a'r dynion i helpu gyda golchi dwylo.

Mynediad i fygis

Mae lifft a ramp mynediad i mewn i'r adeilad yn Theatr Taliesin, gan sicrhau mynediad llawn i bawb sy'n symud o gwmpas ar olwynion! Bydd ein staff blaen y tŷ yn hapus i ddweud wrthych ble y gallwch adael eich bygi yn ystod y perfformiad.

Ni all Taliesin dderbyn cyfrifoldeb am eich plant, felly gofynnwn yn garedig i rieni, gofalwyr a gwarcheidwaid aros gyda nhw ar bob adeg.  Mae ein staff dyletswydd yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i blant heb neb gyda hwy, os yw hyn yn amhriodol ar gyfer y digwyddiad.

Ar gyfer ffilmiau sinema a ffrydiau byw gohiriedig, rydym yn dilyn penderfyniadau dosbarthu BBFC, a chadwn yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un nad ydynt yn ddigon hen neu sy'n methu â darparu dull adnabod i brofi fel arall. Am ragor o wybodaeth am dystysgrifau ffilmiau, cliciwch yma.

Cwestiynau cyffredin

ARCHEBU AR-LEIN

 Rwy'n cael trafferth cofrestru i archebu ar-lein , beth ddylwn i ei wneud ?

Gall fod nifer o resymau am hyn, felly os gwelwch yn dda ffoniwch ein staff y Swyddfa Docynnau yn ystod yr oriau agor a byddant yn eich cynorthwyo gyda'ch archebu ar-lein.

Yr wyf wedi gwneud camgymeriad yn ystod fy archebu ar-lein , beth ddylwn i ei wneud ?

Gallwch ' cael gwared ' eitemau unigol o eich trol siopa neu 'empty your cart'  a ddechreuwch eich archeb eto. Fel arall , gallwch ffonio ein staff y Swyddfa Docynnau yn ystod oriau agor am gymorth .

Sut ydw i'n gwybod os yw fy archeb yn cael ei gadarnhau?

Unwaith y bydd eich archebu ar-lein yn gyflawn, byddwch yn derbyn e-bost , a anfonwyd at y cyfeiriad yr ydych wedi cofrestru gyda . Printiwch e-bost hwn allan (lle y bo'n bosibl) a dod â hi draw i'r theatr i ad-dalu eich tocynnau . Os nad ydych yn derbyn e-bost , os gwelwch yn dda ffoniwch ein tîm Swyddfa Docynnau ar 01792 60 20 60 .

Yr wyf wedi archebu tocynnau ar-lein . Beth fydd yn digwydd nesaf ?

Unwaith y bydd eich archebu ar-lein yn gyflawn , byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau . Bydd eich tocynnau yn eich enw , yn barod i gasglu o Swyddfa Docynnau Taliesin yn eich cyfleustra . Lle y bo'n bosibl , dylech ddod â eich e-bost cadarnhau hargraffu er mwyn casglu eich tocynnau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu eich tocynnau o leiaf 30 munud cyn dechrau'r perfformiad wrth gasglu ar y diwrnod.

 

EICH YMWELIAD Â TALIESIN

Oes gennych chi gyfleusterau newid cewynnau babanod?
Oes, mae gennym gyfleusterau newid cewynnau yn ein toiled hygyrch ar y llawr cyntaf.

Oes gennych chi reolau penodol ynglŷn â gwisg?
Nag oes, does dim - ond gwisgwch ddillad da chi!

Ble mae'r swyddfa docynnau?
Mae'r swyddfa docynnau wedi'i lleoli ar y llawr gwaelod (yr un lefel â Lloyds a Siopau Llyfrau Smiths), yn yr un gofod â'r oriel a'r siop rhoddion.

Ble mae'r Awditoriwm?
Mae gennym un awditoriwm 326 sedd, sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer sioeau theatr a sinema. Mae wedi'i leoli ar lawr cyntaf yr adeilad (yr un lefel â'r caffi a bar).

A fydd egwyl?
Mae hyn yn dibynnu ar y perfformiad - bydd hyd yn oed dwy egwyl mewn rhai perfformiadau! Pan fyddwn yn gwybod ymlaen llaw, nodwn hynny gyda'r wybodaeth ynghylch y perfformiad ar y wefan hon. Pan na fyddwn yn gwybod ymlaen llaw, bydd ein staff Blaen Tŷ yn gallu dweud wrthych pan gyrhaeddwch chi.

Ble mae'r dderbynfa?
Mae ein derbynfa ar y llawr cyntaf (lefel y caffi a bar). Does neb yn gweithio yno yn ystod y dydd, ond bydd y Rheolwr ar Ddyletswydd yn y dderbynfa cyn, yn ystod, ac ar ôl perfformiadau.

Beth yw'r oed hynaf y gall plentyn eistedd ar gôl oedolyn yn yr awditoriwm?
Dan 2 oed

A oes angen i mi ID er mwyn prynu tocynnau ar gyfer y theatr neu’r sinema?
Rydym yn gofyn bod prawf o'r holl gonsesiynau cael eu dangos ar gasgliad o docynnau. Os byddwch yn archebu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn bydd angen i chi ddod â'ch prawf o consesiwn i'r Swyddfa Docynnau er i chi prynu eich tocynnau.

Ydych chi'n gwerthu tocynnau anrheg?
Ydyn, mae ein cardiau anrheg  ar gael o Swyddfa Docynnau / Oriel i'w defnyddio ar gyfer pob digwyddiad a phrynu oriel.

Oes gennych chi gynllun aelodaeth?
Mae gennym gynllun aelodaeth, fodd bynnag ar hyn o bryd mae'r gofrestr aelodau'n llawn. Pan fydd cyfle'n dod i ymaelodi mae'n cael ei hysbysebu yn ein llyfryn tymhorol. Nid ydym yn cadw rhestr aros.

A oes Wi-fi rhydd ar gael?

Oes. Gall ymwelwyr â Taliesin cysylltu â rhwydwaith  WI-Fi rhydd. Mwy o wybodaeth ynghylch sut i gysylltu: https://swis.swan.ac.uk/visitors.php

 

Cynaliadwyedd

Mae Prifysgol Abertawe a Chanolfan Taliesin wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd.  Mae’r Brifysgol yn arwain mewn ymchwil arloesol i gynaliadwyedd ac mae nifer o fentrau arloesol wedi cael eu cyflwyno ar y campws.

 

Rheoli gwastraff

Mae yna finiau ailgylchu yn holl fannau cyhoeddus a swyddfeydd yng Nghanolfan Taliesin, mae’r rhain yn casglu papur, cardfwrdd, caniau gwydr a phlastig ar gyfer eu hailgylchu.  Defnyddir ailgylchu arbenigol i ailgylchu offer trydanol neu electronig gan gynnwys batris, arlliwyddion (toners) a chetris argraffwyr, bylbiau golau a thiwbiau fflwroleuol.

Mae gennym system rhannu adnoddau ar-lein lle gall staff hawlio, basio ymlaen neu fenthyg adnoddau sbâr megis dodrefn ac offer.

 

Teithio

Rydym yn annog staff ac ymwelwyr i ddefnyddio dulliau trafnidiaeth cynaliadwy i deithio i Ganolfan Taliesin.  Mae’r cyswllt hwn www.cymraeg.traveline-cymru.info/?force=2 yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac amserlenni bysiau a threnau.  Mae yna reseli beiciau wrth ymyl Canolfan Taliesin i ddiogelu beiciau.

 

Ynni

Yn ddiweddar rydym wedi gosod goleuadau arbed ynni lle bo hynny’n bosib, mae hyn wedi lleihau ein hôl troed carbon yn sylweddol.  Rydym hefyd wedi gosod goleuadau sydd â synwyryddion symudiad mewn ardaloedd sy’n cael eu defnyddio’n aml.  Mae’r tapiau yn y toiledau yn diffodd yn awtomatig er mwyn lleihau faint o ddŵr sy’n cael ei wastraffu.

 

Arlwyo

Prifysgol Abertawe yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Statws Masnach Deg.  Mae’r caffi/bar yng Nghanolfan Taliesin yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch masnach deg gan gynnwys te a choffi.  Rydym yn gofyn i’n cyflenwyr am eu polisi Masnach Deg.  Defnyddiwn gynnyrch lleol lle bynnag y bo modd.

 

I ddarganfod mwy am ymrwymiad Prifysgol Abertawe i gynaliadwyedd, ewch i:

http://www.swansea.ac.uk/sustainability/

 

 

 

Sut i gyrraedd yma

Sut i gyrraedd yma mewn car

Mae'r ffyrdd i Abertawe yn syml iawn. Mae modd canfod cyfarwyddiadau yn www.maps.google.co.uk. Ein cod post yw SA2 8PZ.

Parcio

Yn anffodus, o ddydd Llun i ddydd Gwener, dim ond lle parcio ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas sydd i gael yma. Parcio cyhoeddus gerllaw ar gael yn Maes Hamdden Brynmill a'r Pub on the Pond. Y tu allan i oriau swyddfa mae croeso i ymwelwyr barcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r campws. Gwelwch y map am fanylion.

Ymwelwch â ni ar feic

Mae raciau beiciau y tu allan i Taliesin lleoli nesaf at y Technium Digidol a Chanolfan yr Aifft.

Ymwelwch â ni ar y bws

Mae bysys rhifau 2A, 3A, 4, 4A, 8, 14, 41, ac 42 yn dod i'r Brifysgol o orsaf fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas. Hefyd, mae bysus rhifau 2, 2B a 3 yn mynd heibio'r Priyfysgol ar Heol y Mwmbwls.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwasanaethau bws lleol ewch i http://www.firstgroup.com/ukbus/wales/swwales/home/index.php


Map

 

GHMAPforweb17.jpg

 

Gwybodaeth ar Barcio i Ddigwyddiadau yn y Rhaglen Ddiwylliannol a gynhelir yn Awditoriwm Syr Stanley Clarke, Y Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian.

 

Offer Llywio Lloeren – SA1 8EN

 

Caniatewch ddigon o amser ar gyfer parcio cyn y digwyddiad rydych wedi archebu ar ei gyfer.

Byddwch yn ofalus o gwmpas gwaith adeiladu parhaus o amgylch Campws y Bae.

 

•             Mae meysydd parcio am ddim cyfyngedig ar gael o amgylch y Neuadd Fawr ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol.

•             Meysydd parcio blaenoriaethol i ddeiliaid Bathodyn Glas. (Os ydych angen parcio blaenoriaethol, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01792 604900 | 604999 cyn eich ymweliad.)

•             Mae meysydd parcio am ddim cyfyngedig ychwanegol ar gael ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol yn y Maes Parcio Ymwelwyr sydd i’r chwith o fynedfa’r prif gampws.

•             Mae meysydd parcio Talu ac Arddangos ar gael yn y Maes Parcio Staff/Gorllewin. Gweler prisiau parcio isod.

 

MAE PARCIO AM DDIM AR GAEL AR GYFER Y RHAGLEN DDIWYLLIANNOL YN Y NEUADD FAWR. BYDDWCH YN YMWYBODOL Y GALLECH ORFOD TALU YN YSTOD YR HOLL AMSEROEDD ERAILL.

 

Gwybodaeth ar Dalu i Barcio:

Cyfradd Dydd: 0800-1800 £3.50                          Cyfradd Nos: 1800-0800 £1.50

Lleolir y peiriant Talu ac Arddangos yn y fynedfa i’r Maes Parcio Staff/Gorllewin.

Ni roddir newid.

Mae dulliau talu eraill ar gael drwy ap y gellir ei lawrlwytho - www.paybyphone.co.uk neu dros y ffôn - 0330 4007275 (codir ar gyfradd leol).

 

Gwasanaethau Cwsmeriaid

GWEITHDREFN ACHWYN

Gallwch gwyno yn bersonol, yn ysgrifenedig neu drwy e-bost

Canolfan y Celfyddydau Taliesin
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PZ

customerservice@taliesinartscentre.co.uk

Ein nod yw datrys eich cwyn yn effeithlon ac o fewn yr amserlenni canlynol:

 • Byddwn yn cydnabod eich sylwadau o fewn 3 diwrnod gwaith o'u derbyn a byddwn yn ymateb o fewn 15 diwrnod gwaith i'ch hysbysu am ein canfyddiadau.
 • Os ydych chi'n anhapus o ran unrhyw elfen o'n hymateb gallwch gysylltu â ni eto yn nodi eich pryderon ac, os yn berthnasol, caiff ein canfyddiadau a'n datrysiad arfaethedig eu hadolygu gan uwch reolwr.

 

SIARTER CWSMERIAID CANOLFAN Y CELFYDDYDAU TALIESIN

Myfyrwyr/Ymwelwyr/Defnyddwyr

Mae Prifysgol Abertawe yn berchen ar Ganolfan y Celfyddydau Taliesin ac yn ei gweithredu. Fe'i cydnabyddir fel Canolfan Celfyddydau Perfformio Ranbarthol.

Mae'r ganolfan yn cynnal rhaglen eang o ddigwyddiadau, gan gynnwys sgrinio ffilmiau, arddangosfeydd teithiol ac amrywiaeth fawr o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth y byd. Ar gyfartaledd mae Oriel Ceri Richards yn cyflwyno wyth arddangosfa o gelf gyfoes y flwyddyn yn ogystal â chynnig ystod o grefftau ac anrhegion gan ddylunwyr i'w prynu.

Rhoddir pwyslais ar ansawdd ac arloesed yn Nhaliesin - gan ddarparu gwasanaeth hanfodol i fyfyrwyr a phobl Abertawe gan weithredu fel canolfan ragoriaeth ranbarthol.

 

Ein Gweledigaeth

 • Cadw ein henw da am ragoriaeth ac amrywiaeth greadigol.
 • Sicrhau bod Taliesin yn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar.
 • Datblygu ein brand fel arweinydd, cefnogwr ac arloeswr ym mywyd diwylliannol Abertawe a Chymru gyfan. Byddwn yn cyflawni hyn trwy fynd â'n cynyrchiadau y tu allan i'r theatr, er enghraifft trwy ein gŵyl Diwrnodau Dawns yng nghanol y ddinas a thrwy fynd â'n cynyrchiadau ein hun a chyd-gynyrchiadau ar daith i leoliadau eraill ar draws Cymru a'r tu hwnt i Gymru.
 • Cefnogi doniau artistig pobl ifainc trwy greu cyfleoedd i grwpiau cymunedol ac ysgolion gymryd rhan mewn gweithdai a pherfformiadau yn Nhaliesin.
 • Sicrhau bod popeth rydym yn ei wneud yn hygyrch i bawb.

 

Safonau a Lefelau Gwasanaeth

 • Bydd ein hadeiladau yn lan ac yn daclus a bydd arwyddion clir i'ch helpu i deithio o amgylch yr adeilad.
 • Bydd staff Taliesin yn gyfeillgar, yn groesawgar ac yn gwrtais.
 • Bydd modd adnabod pob un o'r staff rheng flaen yn hawdd trwy fathodynnau enw, bydd stiwardiaid Taliesin hefyd yn gwisgo gwisg swyddogol.
 • Mae'r staff wedi'u hyfforddi i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Byddant yn llawn gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gwasanaethau rydym yn eu darparu.
 • Byddwn yn ymateb i gwestiynau a chwynion yn brydlon ac yn gwrtais. Rydym yn anelu at ateb pob ymholiad yn ystod y pwynt cyswllt cyntaf. Os nad yw hyn yn bosib caiff yr ymholiad ei gyfeirio at aelod tîm priodol.

 

Hygyrchedd

 • Mae Taliesin wedi cael ei llunio gan roi pwyslais ar hygyrchedd i bawb.
 • Byddwn yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein hadeilad mor ddefnyddiwr-gyfeillgar â phosib.
 • Mae'r awditoriwm yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.
 • Mae gan y bar a'r swyddfa docynnau gownteri is sy'n hygyrch i bawb.
 • Gall defnyddwyr cadair olwyn sydd yng nghwmni cynorthwyydd dderbyn tocyn am ddim i'w cynorthwyydd (digwyddiadau Taliesin yn unig). Gofynnwch am hyn wrth archebu.
 • Mae cyfleusterau tŷ bach hygyrch wedi'u lleoli yn y cyntedd.
 • Croesawir cŵn cymorth cofrestredig.
 • Mae gennym ddolen glyw yn ein hawditoriwm a system clyw is-goch i'w defnyddio gyda'n clustffonau. Ar gyrraedd cysylltwch â'r Rheolwr Blaen y Tŷ i fenthyg clustffonau. Mae modd eu defnyddio gyda chymhorthion clyw neu heb gymhorthion clyw. Rydym hefyd yn darparu clustffonau ar gyfer disgrifiadau sain pan fod y gwasanaeth hwn ar gael.

Os ydych yn profi unrhyw broblemau hygyrchedd wrth ymweld â Thaliesin cysylltwch ag aelod staff a fydd yn eich cynorthwyo.

 

Print

 • Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr holl ddeunydd print wedi'i ddiweddaru gan sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn print bras, Braille neu yn y Gymraeg ar gais.
 • Byddwn yn defnyddio iaith glir a syml yn ein cyhoeddiadau a'n gohebiaeth.
 • Bydd yr holl ddeunydd print yn gywir adeg argraffu.

 

Cyfleusterau

Rheolir y Caffi/Bar yn Nhaliesin gan Arlwyo ar y Campws. Yn ystod nosweithiau perfformiadau caiff y bar ei agor 90 munud cyn y perfformiad.

Mae Taliesin hefyd yn gartref i'r Ganolfan Eifftaidd. Mae banc Lloyds, peiriant arian parod a siop lyfrau John Smith wedi'u lleoli ar y llawr cyntaf.

 

Cysylltu â ni

Y Swyddfa Docynnau

Yn bersonol wrth y cownter

 • Dydd Llun i ddydd Gwener: 10.00am tan 5.00pm (os oes perfformiad gyda'r hwyr bydd y swyddfa docynnau'n cau 15 munud ar ôl i'r digwyddiad gychwyn).
 • Dydd Sadwrn 10.00am tan 1.00pm a 1.30pm tan 4.00pm (os oes perfformiad gyda'r hwyr bydd y swyddfa docynnau'n agor am 4.30pm ac yn cau 15 munud ar ôl i'r digwyddiad gychwyn).
 • Dydd Sul yn agor am 5.00pm os oes perfformiad, gan gau 15 munud ar ôl i'r digwyddiad gychwyn.

Dros y Ffôn

 • Bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau (01792 60 20 60) ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener 10.00am tan 5.00pm, dydd Sadwrn 10.00am tan 1.00pm a 1.30pm tan 4.00pm. Pan fydd perfformiad gyda'r hwyr bydd llinell ffôn y swyddfa docynnau yn aros ar agor tan 30 munud cyn i'r perfformiad gychwyn.
 • Pe bai angen cymorth dros y ffon arnoch ar ôl yr amser hwn bydd swyddog wrth y dderbynfa ar nosweithiau perfformiadau gyda'r hwyr ac mae modd cysylltu ag ef ar 01792 295567.   

Defnyddio'r rhyngrwyd

 • Gallwch archebu tocynnau ar-lein ar y wefan hon.
 • Byddwn yn sicrhau bod ein gwefan yn hawdd ei defnyddio ac yn ddefnyddiwr-gyfeillgar. Bydd y wybodaeth wedi'i diweddaru a byddwn yn defnyddio iaith glir a syml.

Adrannau Eraill

 • Ar nosweithiau perfformiadau bydd aelod staff yn bresennol wrth y dderbynfa o 5.00pm tan amser cau. Mae'r Rheolwr Blaen y Tŷ hefyd ar gael yn ystod nosweithiau perfformiadau. Rhif ffôn y Ddesg Flaen yw 01792 295567.
 • Mae modd cysylltu gydag adrannau eraill yn ystod oriau swyddfa arferol. Ceir rhifau ffôn adrannau ar ein gwefan.
 • Caiff pob gohebiaeth ei chydnabod o fewn 3 diwrnod gwaith o'i derbyn.
 • Byddwn yn ymateb gan ddefnyddio iaith glir a syml.

 

Eich Sylwadau a Gwneud Cwyn

 • Byddwn yn monitro safonau ein gwasanaeth yn barhaol a byddwn yn gwrando ar farn ein cwsmeriaid gan wneud gwelliannau yn ôl yr angen.
 • Os hoffech chi roi sylw ar un o'n gwasanaethau boed yn dda neu'n ddrwg anfonwch e-bost i customerservice@taliesinartscentre.co.uk
 • Ceir manylion am ein gweithdrefn achwyn ar ein gwefan ac ar gais.