Jump to content
Jump to content

Y Tîm

"AFTER SUCH AN INTENSE, EXHILARATING AND DEEPLY REWARDING PERFORMANCE, SURELY IT MUST HAVE A VERY BRIGHT FUTURE AHEAD OF IT"**** THE SOUTH WALES EVENING POST

Cynhyrchir Under Milk Wood: an opera gan Ganolfan Celfyddydau Taliesin, mewn cydgynhyrchiad gyda Le Chien qui chante (Quebec) a Companion Star Inc (Efrog Newydd).

Mae gwybodaeth am y Tîm Artistig a’r cast i’w chael ar y bar dewislen uchod.

Ein cynhyrchwyr:

Sybil Crouch/ Stella Patrick ar ran Canolfan Celfyddydau Taliesin

Cafodd CANOLFAN CELFYDDYDAU TALIESIN ei dynodi’n Ganolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio yn 2004 gan Gyngor Celfyddydau Cymru a dyfarnwyd cyllid craidd blynyddol ychwanegol i’r ganolfan mewn cydnabyddiaeth o brofiad, mentrau a rôl gynhyrchu arloesol y ganolfan. Ers derbyn y dyfarniad hwn, mae wedi bwrw ymlaen gyda chynhyrchu a chyflwyno gwaith rhyngwladol, a derbyniodd Wobr Beacon gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2008-2010 am gyfraniad eithriadol i ddiwylliant yng Nghymru. Mae gan Taliesin dîm profiadol iawn o staff gyda sgiliau gweinyddol, artistig, technegol a marchnata ac mae’n derbyn rhagor  o gefnogaeth gan adrannau gweinyddol Prifysgol Abertawe, sef perchennog y lleoliad.

Bu Taliesin, ynghyd â Le Chien qui chante, yn rheoli taith lwyddiannus A CHAIR YN LOVE yng Nghymru ac Iwerddon yn 2005, y perfformiad cyntaf yn Quebec yn 2006 a thaith arall yn y DU yn 2008 - gan ddelio â’r holl waith codi arian, rheoli ariannol, logisteg teithio a thechnegol, a’r marchnata ac ati yn y DU. Mae gan Taliesin brofiad sylweddol o reoli prosiectau rhyngwladol ar raddfa ac o gymhlethdod tebyg. Taliesin oedd prif bartner comisiynu GLORIA DAYS (2007), sef gwaith dawns yn archwilio bywyd y Pumed Iarll Ynys Môn, a bu’n cyd-gynhyrchu 3 MEN RUNNING (2009) gyda Tanzcompagnie Rubato - bu’r ddau gynhyrchiad ar daith, gan gynnwys perfformiadau yn Berlin, a chafodd y ddau gynhyrchiad adolygiadau pedair seren ym mhapur newydd y Guardian. Bu’n cynhyrchu dwy daith theatr ar raddfa fach a dderbyniodd glod beirniadol a fu’n ymweld â lleoliadau ledled Cymru: WITCH CHILD (2005) a GOON BANDAGE: AN EVENING WITH HARRY SECOMBE (2007). Yn ogystal, mae wedi curadu teithiau gan gwmnïau dawns rhyngwladol i Gymru - e.e. Nats Nus Dansa (Barcelona) yng ngwanwyn 1999 a 2006, Compagnie Marie Chouinard (Quebec) yn hydref 2006. Yn fwyaf diweddar, bu’n cyd-gynhyrchu ADAIN AVION, sef prosiect Olympiad Ddiwylliannol Marc Rees ar gyfer Cymru a dderbyniodd glod beirniadol (2012).

Keith Turnbull ar ran Le Chien qui chante

Mae LE CHIEN QUI CHANTE yn sefydliad di-elw, elusennol sy’n seiliedig ym Montreal a ymgorfforwyd ym mis Gorffennaf 2004 gyda chenhadaeth i ddiddanu, addysgu, a chodi lefel llythrennedd cerddorol y cyhoedd trwy gelfyddyd perfformio cerddoriaeth amlddisgyblaethol, theatr gerdd ac opera. Mae’n gwmni sy’n seiliedig ar brosiectau a dyfodd allan o gydweithfa A CHAIR YN LOVE, ac mae Le Chien qui chante yn cynnwys Keith Turnbull, cyfarwyddwr opera cyfoes mwyaf profiadol Canada, y senograffydd David Gaucher, sydd wedi ennill sawl gwobr, a’r gweinyddwr Shannon Webb.

Michael Douglas Jones ar ran Companion Star Inc.

Mae COMPANION STAR yn meithrin gwaith rhyngwladol, amlddiwylliannol ac amlddisgyblaethol, gyda phrosiectau’n amrywio o Bersia glasurol i Sweden fodern ac o hip hop i gerddoriaeth glasurol. Gan weithio mewn amgylcheddau nad ydynt yn hierarchaidd ac sy’n seiliedig ar weithdai i hyrwyddo llif organig o syniadau, ein nod yw herio perthnasoedd traddodiadol ymhlith perfformwyr, cyfansoddwyr, dylunwyr, cyfarwyddwyr a staff cynhyrchu i lunio celfyddyd ein hoes.

Mae Companion Star yn ymroi i ddiddymu ffiniau perfformiad confensiynol gyda’i ddull cydweithredol, byrfyfyr, ac mae’n meithrin hafan lle gall artistiaid ryddhau eu creadigrwydd amrwd a’i lunio’n theatr gerdd orffenedig. Rydym yn cydnabod a meithrin talent o fewn ein cymuned leol yn ogystal â’r gymuned fyd-eang.

 

 

producerlogos.jpg (site)

Copyright © Taliesin 2017. All rights reserved