Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Eich Ymweliad

I’n cymuned o gyfeillion, archebwyr tocynnau, artistiaid a phobl eraill

Mae Taliesin wedi gweithio’n agos gyda Phrifysgol Abertawe, yn ogystal â chydweithwyr yn y celfyddydau yn ystod y misoedd diwethaf, i baratoi’r adeilad i’w wneud mor ddiogel â phosibl ar gyfer yr adeg pan fyddwn ni’n ailagor ar gyfer ein cwsmeriaid yn ogystal â staff a myfyrwyr y Brifysgol. Rydyn ni wedi gofalu bod y gwaith rydyn ni wedi’i wneud yn cydymffurfio’n llwyr â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch dychwelyd yn raddol i leoliadau diwylliannol. Mae ar gael yma i’w ddarllen. 

Rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i barhau i fod yn rhan anhepgor o fywyd diwylliannol y rhanbarth. Rydyn ni wedi rhoi’r mesurau canlynol yn eu lle i sicrhau bod eich ymweliad â ni yn fuan yn un diogel a phleserus. Nodwch y byddwn ni’n adolygu’r mesurau hyn yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa neu i’r canllawiau newid.

 • Mynediad i’r Adeilad – Pan fyddwch chi’n cyrraedd, bydd modd ichi gyrraedd ni yn uniongyrchol ar lawr cyntaf yr adeilad drwy’r brif fynedfa. Ceir mynediad â ramp i’r brif fynedfa ar y llawr cyntaf. 
 • Rydyn ni wedi gosod llawer o arwyddion yn eu lle a bydd aelodau o’r staff yno pan fyddwch chi’n cyrraedd.
 • Ceir man diheintio dwylo ym mynedfa’r adeilad. Rydyn ni’n gofyn ichi ddefnyddio’r diheintydd wrth ichi gyrraedd.  
 • Ceir system unffordd syml o amgylch y cyntedd. Bydd hyn yn arwain at y toiledau, y Swyddfa Docynnau a’r ffordd i mewn ac allan o’r awditoriwm. Defnyddiwch y saethau i weld pa gyfeiriad i’w ddilyn.
 • Ar hyn o bryd mae’r caffi/bar ar gau ac nid oes gwasanaeth bar. Rydyn ni wedi clirio’r ardal yma i ganiatáu mwy o le.
 • Bydd modd i’r cyhoedd ddefnyddio’r toiledau ond byddwn ni’n cyfyngu ar nifer y bobl sy’n gallu mynd i mewn ac allan ar unrhyw un adeg, a byddan nhw’n cael eu glanhau’n amlach.
 • Rhagor o lanhau - rydyn ni’n glanhau’r adeilad yn amlach, sy’n golygu y byddwn ni’n glanhau arwynebau a mannau cyffwrdd â chlytiau, a hynny i sicrhau diogelwch pawb.
 • Erbyn hyn mae gorchuddion wyneb yn orfodol ac mae’n rhaid eu gwisgo bob amser pan fyddwch chi yn yr adeilad. Rydyn ni’n gwerthfawrogi y bydd rhai pobl wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd. Rydyn ni’n gofyn i bob un o’n cwsmeriaid fod yn ystyriol o bobl eraill yn y gynulleidfa.
 • Llai o giwio – Rydyn ni’n osgoi ciwio yn yr adeilad drwy ddefnyddio arwyddion ar y llawr i nodi lle y dylech chi sefyll. Hefyd, bydd llai o bobl yn yr adeilad. 
 • Llai o bobl yn yr adeilad – Rydyn ni wedi lleihau nifer y seddi sydd ar gael i’w gwerthu yn yr adeilad. Bydd hyn yn golygu na fydd yr adeilad yn orlawn gan y bydd llai o bobl yn y theatr. Byddwn ni’n adolygu hyn os bydd y sefyllfa yn newid.
 • Seddi Pellter Corfforol – Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth rydyn ni’n cyflwyno pellter rhwng y seddi. Bydd aelodau o’r staff yn helpu wrth ichi ddod i mewn ac allan o’r awditoriwm a bydd y drysau ar agor 30 munud cyn i’r digwyddiad gychwyn. Cymerwch eich seddi unwaith y byddwch chi’n cyrraedd.
 • Oherwydd bod llai o lefydd ac er mwyn osgoi eich bod yn aros am ormod o amser, rydyn ni’n eich annog i archebu eich tocynnau ymlaen llaw.
 • Gallwch chi argraffu eich tocynnau gartref, eu cyflwyno fel e-docyn neu gallwn eu hanfon drwy’r post atoch chi. A wnewch chi ystyried defnyddio e-docyn os gallwch chi – byddwn ni’n anfon côd QR atoch i’w lawrlwytho ynghyd â manylion eich archeb – gallwch chi sganio’r e-docyn ar eich ffôn symudol a bydd aelodau o’r staff yno i’ch helpu chi. Fydd dim ‘casglu o’r swyddfa docynnau’ os byddwch chi wedi archebu eich tocynnau ymlaen llaw.
 • Profi ac Olrhain – Mae ein system gwerthu tocynnau yn ein caniatáu i gofnodi eich manylion mewn ffordd ddiogel. Rydyn ni’n cydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ar gyfer pob archeb. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio at ddibenion marchnata oni bai eich bod wedi caniatáu hynny ymlaen llaw.
 • Bydd y swyddfa docynnau ar agor i werthu tocynnau hanner awr cyn i’r digwyddiad gychwyn, os bydd tocynnau ar ôl.  Swyddfa Docynnau - Oriau agor.
 • Taliadau digyffwrdd – Er ein bod yn eich annog i wneud eich arbeb ar-lein, neu i archebu dros y ffôn ymlaen llaw, rydyn ni’n gallu derbyn taliadau digyffwrdd i wneud y broses yn un fwy diogel. Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn gallu derbyn arian parod fel taliad.
 • Bydd staff Taliesin yno i helpu cwsmeriaid sy’n cael trafferthion gyda’r arwyddion neu unrhyw agwedd ar y mesurau newydd. Mae pob aelod o staff Taliesin yn gyfarwydd â’r mesurau hyn a byddan nhw’n ymdrechu i ofalu eich bod yn ddiogel ar bob adeg tra eich bod gyda ni yn theatr Taliesin.
 • Polisi ynglŷn â dychwelyd tocynnau: Os ydych chi’n prynu tocynnau ond yn methu  bod yn bresennol, yna gallwn ni anfon taleb credyd atoch chi ar gyfer eich archeb. Gallwch chi ddefnyddio’r daleb ar gyfer digwyddiad arall, bydd yn ddilys am  flwyddyn a byddwn ni’n codi £1 fesul tocyn arnoch chi am y gwasanaeth hwn. Mae’n rhaid i’r swyddfa docynnau dderbyn cais i ddychwelyd tocyn i’w newid am ddigwyddiad arall neu am gredyd o leiaf 4 awr cyn y ffilm neu’r perfformiad. Byddem yn  gwerthfawrogi cymaint o rybudd â phosibl fel y gallwn ni werthu eich tocyn i rywun arall.
 • Rydyn ni’n cadw’r hawl i wneud newidiadau yn y rhaglen ar fyr rybudd yn ôl yr angen. 
 • Rydyn ni’n cadw’r hawl i wrthod mynediad neu wrthod mynediad i’r sawl sy’n cyrraedd yn hwyr. 

 

Cliciwch yma i weld ein hamodau a’n telerau yn llawn.

Byddwch chi’n gweld ar ein tudalen newydd ‘Beth sy ymlaen’ ein bod yn falch o fod wedi gallu aildrefnu llawer o ddigwyddiadau o gynharach eleni.

 

Os oes gyda chi ymholiadau eraill am archebion neu daliadau blaenorol, anfonwch e-bost aton ni: info@taliesinartscentre.co.uk . Os nad ydych chi’n gallu cysylltu â ni drwy e-bost, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01792 60 20 60 ond cofiwch fod ein horiau agor wedi newid.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi unwaith eto yn fuan.