Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Eich Ymweliad

I’n cymuned o gyfeillion, archebwyr tocynnau, artistiaid a phobl eraill

* Diweddarwyd 12  o Ebrill 2022 *

Mae Taliesin wedi gweithio’n agos gyda Phrifysgol Abertawe, yn ogystal â chydweithwyr yn y celfyddydau yn ystod y misoedd diwethaf, i baratoi’r adeilad i’w wneud mor ddiogel â phosibl ar gyfer yr adeg pan fyddwn ni’n ailagor ar gyfer ein cwsmeriaid yn ogystal â staff a myfyrwyr y Brifysgol. Rydyn ni wedi gofalu bod y gwaith rydyn ni wedi’i wneud yn cydymffurfio’n llwyr â chanllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch dychwelyd yn raddol i leoliadau diwylliannol. Mae ar gael yma i’w ddarllen. 

Rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i barhau i fod yn rhan anhepgor o fywyd diwylliannol y rhanbarth. Rydyn ni wedi rhoi’r mesurau canlynol yn eu lle i sicrhau bod eich ymweliad â ni yn fuan yn un diogel a phleserus. Nodwch y byddwn ni’n adolygu’r mesurau hyn yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa neu i’r canllawiau newid.

 • Mynediad i’r Adeilad – Pan fyddwch chi’n cyrraedd, bydd modd ichi gyrraedd ni yn uniongyrchol ar lawr cyntaf yr adeilad drwy’r brif fynedfa. Ceir mynediad â ramp i’r brif fynedfa ar y llawr cyntaf. 
 • Rydyn ni wedi gosod llawer o arwyddion yn eu lle a bydd aelodau o’r staff yno pan fyddwch chi’n cyrraedd.
 • Ceir man diheintio dwylo ym mynedfa’r adeilad. Rydyn ni’n gofyn ichi ddefnyddio’r diheintydd wrth ichi gyrraedd.  
 • Mae’r caffi/bar bellach ar agor ar gyfer digwyddiadau Taliesin gyda dewis o ddiodydd ar gael. NB: Taliad cerdyn yn unig (dim arian parod)
 • Bydd modd i’r cyhoedd ddefnyddio’r toiledau  a byddan nhw’n cael eu glanhau’n amlach.
 • Rhagor o lanhau - rydyn ni’n glanhau’r adeilad yn amlach, sy’n golygu y byddwn ni’n glanhau arwynebau a mannau cyffwrdd â chlytiau, a hynny i sicrhau diogelwch pawb.
 • Nid yw gorchuddion wyneb bellach  yn orfodol ond argymhellir  trwy gydol eich ymweliad â'n lleoliad. Rydym yn gwerthfawrogi y gallai rhai pobl gael eu heithrio. Gofynir bod ein holl gwsmeriaid yn ystyriol tuag at gyd-aelodau o'r gynulleidfa.
 • Ni fydd pellter cymdeithasol rhwng seddi bellach. 
 • Gallwch chi argraffu eich tocynnau gartref, eu cyflwyno fel e-docyn neu gallwn eu hanfon drwy’r post atoch chi. A wnewch chi ystyried defnyddio e-docyn os gallwch chi – byddwn ni’n anfon côd QR atoch i’w lawrlwytho ynghyd â manylion eich archeb – gallwch chi sganio’r e-docyn ar eich ffôn symudol a bydd aelodau o’r staff yno i’ch helpu chi. 
 • Bydd y swyddfa docynnau ar agor i werthu tocynnau 2 awr cyn i’r digwyddiad gychwyn, os bydd tocynnau ar ôl.  Swyddfa Docynnau - Oriau agor.
 • Taliadau digyffwrdd – Er ein bod yn eich annog i wneud eich arbeb ar-lein, neu i archebu dros y ffôn ymlaen llaw, rydyn ni’n gallu derbyn taliadau digyffwrdd i wneud y broses yn un fwy diogel. Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn gallu derbyn arian parod fel taliad.
 • Bydd staff Taliesin yno i helpu cwsmeriaid sy’n cael trafferthion gyda’r arwyddion neu unrhyw agwedd ar y mesurau newydd. Mae pob aelod o staff Taliesin yn gyfarwydd â’r mesurau hyn a byddan nhw’n ymdrechu i ofalu eich bod yn ddiogel ar bob adeg tra eich bod gyda ni yn theatr Taliesin. 
 • Polisi dychwelyd tocynnau. Sylwch ein bod wedi newid ein polisi dychwelyd tocynnau arferol dros dro, os ydych chi'n prynu tocynnau ac yn methu â mynychu, gallwn roi taleb credyd llawn ar gyfer eich archeb, y gallwch ei defnyddio ar gyfer digwyddiad arall, sy'n ddilys am flwyddyn.

 • Rydyn ni’n cadw’r hawl i wneud newidiadau yn y rhaglen ar fyr rybudd yn ôl yr angen.  

 • Rydyn ni’n cadw’r hawl i wrthod mynediad neu wrthod mynediad i’r sawl sy’n cyrraedd yn hwyr. 

 

Cliciwch yma i weld ein hamodau a’n telerau yn llawn.

Byddwch chi’n gweld ar ein tudalen newydd ‘Beth sy ymlaen’ ein bod yn falch o fod wedi gallu aildrefnu llawer o ddigwyddiadau o gynharach eleni.

 

Os oes gyda chi ymholiadau eraill am archebion neu daliadau blaenorol, anfonwch e-bost aton ni: info@taliesinartscentre.co.uk . Os nad ydych chi’n gallu cysylltu â ni drwy e-bost, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01792 60 20 60 ond cofiwch fod ein horiau agor wedi newid.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi unwaith eto yn fuan.