Eich Ymweliad

At sylw ein cymuned o ffrindiau, archebwyr tocynnau, artistiaid ac eraill,

Yn sgil cyhoeddiadau Llywodraeth y DU a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch lledaeniad y coronafeirws newydd, bydd Canolfan y Celfyddydau Taliesin ar gau i’r cyhoedd nes clywir yn wahanol…..

Rydym ni fel theatr yn gwbl ymroddedig i’r syniad y dylai unrhyw un sy’n ymweld â’n lleoliadau adael yn teimlo’n hapusach, yn iachach ac wedi’u hysbrydoli. Nid yw hyn yn bosibl dan yr amgylchiadau presennol.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa’n rheolaidd a byddwn yn rhannu’r newyddion diweddaraf cyn gynted â phosibl. Cadwch olwg ar ein sianeli cymdeithasol a’n gwefan am wybodaeth.

 

Archebwyr tocynnau:

Rydym ni eisoes wedi cysylltu â mwyafrif yr archebwyr tocynnau oedd wedi bwriadu ymweld â’n theatr yn ystod yr wythnosau nesaf. Yn awr, byddwn yn cysylltu’n uniongyrchol (drwy e-bost neu dros y ffôn) â chwsmeriaid oedd wedi bwriadu ymweld â ni nes ymlaen yn y tymor cyn gynted â bo modd. Mae effaith y feirws yn golygu bod ein haelodau staff bellach yn gweithio o bell (fel y rhan fwyaf o’r gweithlu) a gydag adnoddau cyfyngedig. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â chysylltu â ni am eich archeb tocynnau wrth i ni brosesu’r llwyth gwaith hwn. Diolch yn fawr am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd pawb sydd wedi archebu tocynnau’n cael cynnig credyd ar eu cyfrif Taliesin, ad-daliad, neu gyfrannu cost eu tocyn i Ganolfan y Celfyddydau Taliesin.

Cwmnïau sy’n ymweld:

Os nad ydym wedi cysylltu â chi’n barod, byddwn yn gwneud hynny yn ystod y dyddiau nesaf. Rydym yn awyddus i weithio gyda chi i leihau’r effaith ariannol ar bawb cymaint â phosibl.

Digwyddiadau yn y dyfodol:

Ein blaenoriaeth yw ceisio ail-drefnu digwyddiadau yn ddiweddarach yn y flwyddyn a bwrw ymlaen ag unrhyw ddigwyddiadau yn y rhaglen rhag ofn y bydd y cyngor yn newid yn y dyfodol. Rydym yn awyddus i ail-agor cyn gynted â phosibl pan fydd hi’n ddiogel ac yn ymarferol i wneud hynny. Bydd hyn yn ein galluogi i gyflawni ein swyddogaeth o hybu lles a bywyd creadigol ein cymunedau.

Mae lledaeniad parhaus y feirws a’r mesurau sy’n cael eu gosod i leihau ei effaith yn ergyd andwyol sy’n taro pawb ym mhob rhan o’n cymdeithas. Rydym yn benderfynol o ail-agor cyn bo hir ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n theatr bryd hynny.

 

Edrychwch ar y cwestiynau cyffredin.