Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Telerau ac Amodau

Drwy brynu tocyn dros y ffôn, y cownter neu ar-lein, a mynychu'r digwyddiad

hwn/digwyddiadau hyn, rydych yn derbyn yr amodau a thelerau canlynol ac yn cytuno i gael eich rhwymo ganddynt ac i gydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol.

 • Ni fyddwn yn ad-dalu pris tocynnau ar ôl i chi eu prynu. Fodd bynnag, rydym yn cynnig credydau, sy'n ddilys am deuddeg mis, y gallwch eu defnyddio ar gyfer perfformiad arall. Rhaid i docynnau gael eu dychwelyd a'u derbyn yn Swyddfa Docynnau Taliesin  o leiaf 4 awr cyn y ffilm neu'r perfformiad. Codir tâl fesul tocyn am y gwasanaeth hwn.
 • Os ydych yn colli eich tocynnau, gallwn eu hailargraffu am ffi, ar yr amod bod y tocynnau wedi'u harchebu gan gwsmer a enwyd.
 • Ni fyddwn yn ad-dalu pris tocynnau heblaw am ddigwyddiadau sy'n cael eu canslo.
 • Cynigir yr holl docynnau'n amodol ar argaeledd ar adeg archebu. Gwiriwch eich archeb/tocynnau yn ofalus, oherwydd efallai na fydd modd unioni camgymeriadau nes ymlaen.
 • Mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i gyflwyno gostyngiadau ac i newid prisiau fel arall heb rybudd.
 • Mae rheolwyr y digwyddiad yn cadw'r hawl i reoli mynediad, hyd yn oed lle prynwyd tocynnau. Ar adegau, mae'n bosib y bydd rhaid cynnal chwiliadau diogelwch er mwyn sicrhau diogelwch cwsmeriaid.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i gynnig seddau gwahanol i'r rhai a nodir ar y tocyn.
 • Dylech wirio am unrhyw amgylchiadau sy'n debygol o'ch rhwystro rhag cyrraedd y theatr mewn pryd am y sioe, a chaniatáu digon o amser. Gwneir pob ymdrech i roi mynediad i hwyrddyfodiaid yn ystod seibiant priodol yn y digwyddiad, ond ni ellir gwarantu mynediad bob amser.
 • Bydd angen tocyn ar bob plentyn (2 oed ac yn hŷn) sy'n mynychu perfformiad. Os yw eich plentyn yn iau na dwy flwydd oed, ac yn eistedd ar eich gliniau, dylech brynu tocyn sedd Rhiant a Babi. Atgoffir rhieni nad yw rhai perfformiadau'n addas i blant ifanc.
 • Mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i fynnu bod unrhyw ddeiliad tocyn sy'n amharu ar fwynhad aelodau eraill y gynulleidfa yn gadael y theatr, heb ad-dalu pris ei docyn.
 • O bryd i'w gilydd, bydd nwyddau swyddogol sioe ar werth gan yr hyrwyddwyr. Ni all y theatr dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am werthiant nwyddau o'r fath.
 • Effeithiau arbennig - os ydych yn poeni am unrhyw effeithiau arbennig mewn perfformiad, holwch am y rhain wrth archebu tocyn. Fodd bynnag, mae'n bosib na fydd gan y theatr unrhyw wybodaeth tan ddyddiad y perfformiad ei hun. Cadwch ygad ar hysbysiadau yn y cyntedd am fwy o wybodaeth wrth i chi ymweld â'r theatr.
 • Nid yw rheolwyr y digwyddiad yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eiddo sy'n cael ei golli neu ei ladrata yn yr adeiladau.
 • Os cewch unrhyw broblemau yn ystod sioe, rhowch wybod ar unwaith i aelod o staff Blaen y Tŷ a byddant yn ceisio datrys y broblem.
 • Oni nodir fel arall, mae pob graffigwaith, logo a marc masnachol yn nodau masnach cofrestredig. Ni chewch ddefnyddio, copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lanlwytho, postio, darlledu, dosbarthu nac addasu unrhyw nodau masnach mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys mewn hysbysebion neu gyhoeddusrwydd neu wrth ddosbarthu deunyddiau, heb gydsyniad ysgrifenedig ymlaen llaw.
 • Ni chaniateir defnyddio camerâu na chyfarpar recordio mewn unrhyw amgylchiadau.
 • Mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i newid y rhaglen a hysbysebwyd.
 • Mae rheolwyr y digwyddiad yn cadw'r hawl i newid yr amodau a thelerau hyn unrhyw bryd heb rybudd.

 

Polisi Preifatrwydd:

 • Rydym yn parchu'ch preifatrwydd ac yn diogelu'r holl wybodaeth bersonol rydych yn ei darparu wrth brynu tocynnau. I ddarllen ein polisi preifatrwydd llawn, ewch I Polisiau a Gweithdrefnau.