Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cyfleusterau i bobl ag anghenion arbennig

Rhowch wybod i staff y swyddfa docynnau os oes gennych unrhyw ofynion penodol a byddwn yn barod i'ch helpu. Mae'r Ganolfan yn rhoi pwyslais ar sicrhau mynediad i bawb:

- Mae'r llyfryn tymhorol ar gael mewn print bras neu braille (ar gais).                                                            

- drysau cynorthwyo-pwer
- I'r sawl sydd â nam ar eu clyw, mae gennym systemau is-goch a dolen sain ar gael i'w defnyddio yn yr awditoriwm, ac mae nifer o'n ffilmiau yn y sinema wedi'u is-deitlo/Gwell sain                                                                  

- Disgrifiad sain ar gael ar gyfer nifer o ffilmiau ar gyfer cwsmeriaid a nam ar eu golwg, fodd bynnag, mae'r theatr wedi cael ei haenu i roi golwg clir o bob sedd (felly mae ganddo camau i rhan fwyaf o rhesi).
- Mynediad gwastad a lifft i'r holl fannau cyhoeddus
- Toiled y mae modd mynd ato'n hwylus ar y llawr cyntaf.
- Lle i ddefnyddwyr cadair olwyn yn yr awditoriwm.
- Croeso i gŵn tywys.
- Lle parcio wedi'i gadw ar gyfer pobl anabl.

Cyfeillgar i'r Teulu

Mae Taliesin yn lleoliad sy'n addas i'r teulu, ac o'r herwydd, ymdrechwn i fod mor gyfeillgar ac ymarferol â phosib.  Mae ein hawditoriwm yn eithaf bach, ac mae hyd yn oed y mynychwyr ieuangaf yn teimlo'n gartrefol yma.

Pethau i'w gwneud

Rydym yn ceisio trefnu rhaglen ddigwyddiadau amrywiol i deuluoedd, gyda phwyslais penodol ar blant cyn-ysgol.  Pa bryd bynnag ein bod yn cynnal sioeau i blant ifanc a'u teulu, ymdrechwn i gynnal digwyddiad yn y cyntedd, megis gweithgareddau lliwio i mewn â thema, er mwyn llenwi'r amser rhwng cyrraedd a dechrau'r sioe.  Mae croeso i deuluoedd ymweld â'n horiel a siop anrhegion ar lawr gwaelod yr adeilad.

Prisiau

Ceisiwn gadw prisiau ar gyfer digwyddiadau i'r teulu mor isel â phosib, a lle bo'n bosib, bydd pris safonol ar gyfer pob oedran ar gyfer sioeau i'r teulu – gwyddwn y gall gorfod talu mwy am oedolyn i weld sioe sy'n bennaf i blant achosi dicter.  Mae gennym hefyd docynnau teulu ar gyfer pedwar person a gostyngiadau i grwpiau o wyth neu fwy o bobl.

Parcio

Yn anffodus, gallwn gynnig parcio yn ystod y dydd i ddeiliaid Bathodyn Glas o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig.  Mae parcio cyhoeddus ar gael gerllaw yng Nghae Hamdden Brynmill a thafarn Pub on the Pond.  Mae croeso i ymwelwyr barcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r campws y tu allan i oriau swyddfa (ar ôl 4pm yn ystod yr wythnos, a thrwy gydol y penwythnos).

Teithio ar fws

Mae bysus 2A, 2B, 3A, 4, 4A, 14A, 43, 82 a 82A  yn gwasanaethu'r Brifysgol o ganol y ddinas a gorsaf fysus y Cwadrant.  Am ragor o wybodaeth am wasanaethau bysus lleol, ewch i www.firstgroup.com/ukbus/cymru/index.php.

Seddau Cliniau a Seddau Codi

Os yw eich plentyn yn iau na dwy flwydd oed, ac yn eistedd ar eich gliniau, dylech brynu tocyn Rhiant a Babi.  Mae pris y tocyn yr un fath â phris un tocyn safonol, ac mae'n caniatáu i'r rhiant a'r babi ddefnyddio un sedd.  Mae gennym seddau codi ar gael i blant ifanc sy'n eistedd mewn sedd ar eu pen eu hunain i sicrhau y gallant weld popeth.

Bwydo'ch plentyn

Mae croeso i chi fwydo ar y fron yn Theatr Taliesin.  Bydd ein staff bar yn hapus i roi dŵr twym i chi i dwymo poteli neu fwyd babanod i blant sy'n diddyfnu.  Mae gennym gadeiriau uchel hefyd.

Newid babanod

Mae bwrdd newid babanod yn ein toiled hygyrch.  Mae gennym hefyd sinciau is a stôl gamu yn nhoiledau'r merched a'r dynion i helpu gyda golchi dwylo.

Mynediad i fygis

Mae lifft a ramp mynediad i mewn i'r adeilad yn Theatr Taliesin, gan sicrhau mynediad llawn i bawb sy'n symud o gwmpas ar olwynion! Bydd ein staff blaen y tŷ yn hapus i ddweud wrthych ble y gallwch adael eich bygi yn ystod y perfformiad.

Ni all Taliesin dderbyn cyfrifoldeb am eich plant, felly gofynnwn yn garedig i rieni, gofalwyr a gwarcheidwaid aros gyda nhw ar bob adeg.  Mae ein staff dyletswydd yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i blant heb neb gyda hwy, os yw hyn yn amhriodol ar gyfer y digwyddiad.

Ar gyfer ffilmiau sinema a ffrydiau byw gohiriedig, rydym yn dilyn penderfyniadau dosbarthu BBFC, a chadwn yr hawl i wrthod mynediad i unrhyw un nad ydynt yn ddigon hen neu sy'n methu â darparu dull adnabod i brofi fel arall. Am ragor o wybodaeth am dystysgrifau ffilmiau, cliciwch yma.