Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid YNNI 

Mercher 16 Mehefin 12pm | Taliesin

gyda Dr Ellie Standen, Joanna Clarke, Dr Samiya Selim ac Andy Middleton (Cadeirydd), a chythrudd creadigol gan Suzanne Dhaliwal.

Mae dros hanner y carbon yn awyrgylch y ddaear sy'n cael ei ollwng trwy losgi tanwydd ffosil wedi'i gynhyrchu ers 1989. Mae ein newyn cynyddol am ynni i'n cynhesu, ein hoeri, ein symud a chynhyrchu ein nwyddau a'n cartrefi wedi atal yr hinsawdd bresennol a argyfyngau ecolegol.

Felly sut olwg sydd ar ddyfodol ynni mewn byd cynaliadwy, un blaned? O ble cewn ni’n hegni ymhen deng mlynedd ar hugain? Sut y byddwn yn teithio — ac os gwnawn ni, pa mor bell y byddwn yn mynd? A fydd ein cartrefi a'n swyddfeydd yn parhau i fod yn ddraeniau ynni, neu a fyddant yn dod yn gynhyrchwyr ynni glân? A fyddwn wedi cyrraedd sero net, ac os felly, sut wnaethom ni hynny? Ac yn bwysicaf oll efallai, a fydd ein creadigrwydd a'n dyfeisiadau arloesol wedi sicrhau bod stociau tanwydd ffosil sy'n weddill yn y byd wedi'u cadw yn y ddaear, neu a fyddant yn parhau i gael eu llosgi mor ddiofal ag y buont am y deng mlynedd ar hugain diwethaf? Byddwn yn archwilio'r cwestiynau hyn a mwy yn y drafodaeth fywiog hon, y pumed digwyddiad yn ein rhaglen Everything Change, a gynhelir ar-lein rhwng 10-19 Mehefin 2021.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

 

Ar hyn o bryd mae Dr Ellie Standen yn ymchwilio i ffyrdd o adfer systemau hinsawdd sydd wedi’u difrodi yn y Ganolfan Adfer Hinsawdd ym Mhrifysgol Caergrawnt ar ôl gweithio yn y gorffennol ym maes ymgynghoriaeth ynni carbon isel, gan hybu trafnidiaeth carbon isel a systemau ynni hydrogen drwy ddatblygu prosiectau arddangos a modelau busnes hyfyw.   Fel gweithiwr sifil, bu’n gweithio ym maes treth amgylcheddol.

Mae Joanna Clarke yn bensaer cofrestredig, a gyflogir ar hyn o bryd fel Rheolwr Dylunio yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC, Prifysgol Abertawe, lle mae’n cynorthwyo â’r gwaith o ddylunio a chyflawni prosiectau Adeiladu Gweithredol, sy’n cyfuno systemau ynni solar a storio ynni i leihau faint o ynni mae adeiladau’n eu defnyddio a’r allyriadau carbon maent yn eu cynhyrchu.

Mae Dr Samiya Selim yn Athro Cyswllt ac yn Gyfarwyddwr ar y Ganolfan Datblygu Cynaliadwy, Prifysgol Celfyddydau Rhyddfrydol Bangladesh. Mae’n arbenigo ym meysydd rhyngddisgyblaethol systemau cymdeithasol-ecolegol, gwyddor cynaliadwyedd, gwrthsefyll ac addasu i newid hinsawdd, a’r rhyngwyneb gwyddor-polisi. Mae ei gwaith ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar arfordir Bangladesh, ac yn rhoi sylw i degwch a bywoliaethau cynaliadwy ym maes datblygu’r economi las. 

Mae Andy Middleton yn actifydd cynaliadwyedd gydol oes sy’n cael ei ysgogi gan greadigrwydd a’r mwynhad a gaiff yn helpu arweinyddion o wahanol sectorau i osod uchelgeisiau sy’n ddigon eofn ar gyfer yr amseroedd anodd sydd o’n blaenau. Mae’n Sefydlydd ac yn Brif Swyddog Ymchwiliadau yn TYF Adventure, yn aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, yn Gyd-arweinydd ar y Wales Transition Lab, yn Bartner-Sefydlydd yn y Do Lectures ac yn Fentor gydag Unreasonable Impact.  

Mae Suzanne Dhaliwal wedi arwain ymyraethau artistig i herio buddsoddiadau mewn tanwydd ffosil yn fyd-eang ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel tiwtor ymarfer creadigol ac ymgynghorydd llawrydd. Yn 2009, cydsefydlodd yr UK Tar Sands Network a fu’n herio buddsoddiadau BP a Shell mewn tywodydd olew ar y cyd â chymunedau brodorol rheng flaen, gan ysgogi’r gwaith o droi’r mudiad gwaredu tanwydd ffosil hwn yn fudiad rhyngwladol. Bu’n gwneud gwaith ymgyrchu corfforaethol ac ariannol ers dros ddegawd, gan gynnwys arwain clymblaid Ewropeaidd i herio’r diwydiant yswiriant am yswirio prosiectau tywodydd tar a glo llygredig.  Yn 2018 fe’i pleidleisiwyd yn un o bobl fwyaf dylanwadol Llundain ym maes yr amgylchedd gan yr Evening Standard.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid YNNI