Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid DŴR 

Mawrth 15 Mehefin 12pm | Taliesin

gydag Aaron Thierry, Dr Saleemul Huq, Sabrina Mahfouz, Vikram Iyengar a Dr Faustina Pereira (Cadeirydd).

‘The drop of water on the tongue was the first word in the world.’ — Gillian Clarke

O gilio rhewlifoedd a chapiau iâ yn toddi i lefelau'r môr yn codi ac asideiddio'r cefnforoedd, efallai mai mewn straeon am ddŵr y mae canlyniadau cynhesu byd-eang yn cael ei amlygu'n fwyaf eglur. Beth yw dyfodol ein perthynas â dŵr, mewn byd lle bydd gormod i rai ac i eraill byth ddigon? Ble mae'r risgiau mwyaf yn ein perthynas â dŵr os ydym yn methu â ffrwyno ein hallyriadau? Wrth golli rhew parhaol, yr effeithiau ysbeidiol sychder neu yr ymfudiad torfol a achosir gan arfordiroedd a dinasoedd sy'n diflannu? A ble gallai dŵr gynnig gobaith inni yn wyneb yr heriau hyn - fel ffynhonnell ynni newydd, dal carbon neu ffermio cynaliadwy?

Ymunwch â ni am y drafodaeth fywiog a gweledigaethol hon, y pedwerydd digwyddiad yn ein rhaglen Everything Change, wrth i ni blymio i gefnforoedd, afonydd a llynnoedd y byd i archwilio heriau a phosibiliadau ei ddyfroedd cyfnewidiol.

Bydd fideo dawns gan yr artist Vikram Iyengar a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer Newid Popeth yn dangos am y tro cyntaf yn rhan o'r digwyddiad hwn — darllenwch fwy am y darn  o waith hwn,  Water Bodies, yma.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

 

Mae Dr Aaron Thierry yn academydd ac yn actifydd hinsawdd. Mae wedi ei hyfforddi yn ecolegydd, bu’n astudio meiriol yr iâ parhaol yng Nghanada’r Arctic, ac aeth ymlaen i gydsefydlu’r grŵp gweithredu dros yr hinsawdd Scientists for Extinction Rebellion. Mae wrthi’n astudio am ei ail radd PhD yn edrych ar gyfathrebu am yr argyfwng hinsawdd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dr Saleemul Huq yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol dros Newid Hinsawdd a Datblygu (ICCCAD) ac mae’n Athro ym Mhrifysgol Annibynnol Bangladesh (IUB) yn ogystal ag yn Gymrawd i’r Sefydliad Rhyngwladol ar yr Amgylchedd a Datblygu (IIED) yn y Deyrnas Unedig. Mae wedi cyhoeddi cannoedd o erthyglau gwyddonol ac erthyglau poblogaidd, fe’i cydnabuwyd fel un o ugain dylanwadwr mwyaf y byd ar bolisi newid hinsawdd yn 2019 ac mae’n wyddonydd blaenllaw o Fangladesh ar newid hinsawdd. Mae’n arbenigwr ar addasu i newid hinsawdd yn y gwledydd datblygol mwyaf bregus a bu’n un o brif awduron trydydd, pedwerydd a phumed adroddiad asesu’r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC). 

Llenor a pherfformwraig yw Sabrina Mahfouz ac fe’i magwyd yn Llundain a Chairo. Mae’n Gymrawd i’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol (FRSL) ac yn llenor preswyl yn Theatr Globe Shakespeare. Ei sioe theatr ddiweddaraf oedd A History of Water in the Middle East (Royal Court) ac ymysg ei chyhoeddiadau diweddaraf fel golygydd y mae Smashing It: Working Class Artists on Life, Art and Making it Happen (Saqi) a Poems From a Green and Blue Planet (Hachette Children's).

Mae Vikram Iyengar yn gysylltydd ac yn arweinydd celf yng Nghalcuta, India, ac mae’n gweithio’n rhyngwladol. Mae’n ddawnsiwr-coreograffydd-cyfarwyddwr, curadur-cyflwynydd, ac yn ymchwilydd-llenor celf. Mae’n gydsefydlydd ac yn gyfarwyddwr artistig ar Ranan Performance Collective, ac ef hefyd wnaeth gychwyn ac sy’n awr yn arwain y Pickle Factory Dance Foundation – sy’n ganolfan i drafod ac ymarfer symudiad a dawns. Mae cwmpas ei waith yn rhychwantu ymarfer, trafodaeth, beirniadaeth, syniadaeth a rheolaeth, ac mae’n gylchdroi o amgylch yr egwyddor ganolog sef creu cysylltiadau dwfn gyda a drwy gyfrwng y celfyddydau. 

Mae Dr Faustina Pereira yn ysgolor ac yn ymarferydd ar hawliau dynol, rhywedd a datblygu cynaliadwy. Mae’n Uwch Gymrawd yn y Ganolfan Heddwch a Chyfiawnder ac yn Athro Addysg Gyffredinol ym Mhrifysgol BRAC.  Mae hefyd yn arbenigo mewn cyfiawnder i ffoaduriaid a mudo.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid DŴR