Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid BWYD 

Sadwrn 12 Mehefin 12pm | Taliesin

gydag Ian Rappel, Khushi Kabir, Raj Patel a Jon Gower (Cadeirydd), a chythrudd creadigol gan Owen Griffiths a Dee Woods.

‘We are dependent on the natural world for every breath of air we take and every mouthful of food we eat. But it’s even more than that, we are also dependent on it for our sanity and sense of proportion. Sir David Attenborough

Mae'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta yn y DU yn gyfrifol am 30% o'n hallyriadau nwyon tŷ gwydr. Yn syml, nid oes rhaid iddi fod fel hyn. Felly sut i newid ein perthynas â bwyd yn radical tuag at ffordd fwy cynaliadwy o fod? O gadwyni cyflenwi i ddefnydd tir, o ddatgoedwigo i lygredd ein hafonydd, mae gan y ffordd yr ydym yn tyfu, cludo a bwyta ein bwyd oblygiadau enfawr i iechyd ein hecosystemau ac ar grynodiad Co2 yn yr atmosffer.

Yn y drafodaeth hon, y trydydd digwyddiad yn ein rhaglen Everything Change sy'n archwilio creadigrwydd a'r argyfwng hinsawdd, byddwn yn ymchwilio i rai o'r agweddau mwyaf niweidiol ar fwyd yn y byd modern, tra hefyd  chwilio am rai o'r atebion mwyaf creadigol, cyffrous a blasus.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

Mae Ian Rappel yn actifydd ac yn ecolegydd cadwraeth sy’n byw ar gyrion gogleddol y Mynydd Du yng Nghymru. Mae wedi gweithio ym maes cadwraeth i gyrff anllywodraethol ac ym myd addysg er 1993, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio â’r Real Farming Trust i sefydlu’r College for Real Farming and Food Culture.

Mae Khushi Kabir yn ffeminydd, yn actifydd hawliau, yn amgylcheddwraig ac yn ddyneiddwraig. Mae’n gweithio’n rhanbarthol ac yn rhyngwladol i hyrwyddo gweledigaeth gyffredin at heddwch, cydraddoldeb ac i frwydro yn erbyn trais o bob math (rhyw, ethnig, dosbarth a chredoau). Dechreuodd weithio’n syth ar ôl i Fangladesh gael annibyniaeth yn 1972, ac yn 1980, ymunodd â Nijera Kori, sy’n gorff anllywodraethol cenedlaethol sy’n enwog am greu sefydliadau annibynnol cryf i bobl dlawd gwledig er mwyn cadarnhau eu hawliau a sicrhau eu haeddiant fel dinasyddion. 

Mae Raj Patel yn awdur, yn gynhyrchydd ffilmiau ac yn academydd llwyddiannus. Mae’n Athro Ymchwil yn Ysgol Materion Cyhoeddus Lyndon B Johnson ym Mhrifysgol Texas, Austin ac yn Uwch-gymrawd Ymchwil yn yr Uned Ddyniaethau yn y brifysgol a elwir ar hyn o bryd yn Brifysgol Rhodes (UHURU), de Affrica.  Mae ganddo raddau o Brifysgol Rhydychen, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Cornell, mae wedi gweithio i Fanc y Byd a’r WTO, ac wedi protestio yn eu herbyn o amgylch y byd. Mae wedi rhoi tystiolaeth am achosion yr argyfwng bwyd byd-eang gerbron llywodraethau America, y Deyrnas Unedig a’r UE ac mae’n aelod o’r Panel Rhyngwladol o Arbenigwyr ar Systemau Bwyd Cynaliadwy.

Mae Owen Griffiths yn artist ymarfer cymdeithasol sy’n gweithio â systemau bwyd, prosesau cydweithredol a defnydd tir. Cyflwyna ei waith ar sawl ffurf, gan gynnwys digwyddiadau, defodau, deialogau, creu gerddi, cyd-ddylunio gofodau, curadu digwyddiadau a choginio gwleddoedd. Ef yw Sefydlydd a Chyfarwyddwr Ways of Working, sy’n fenter gymdeithasol ar gyfer datblygu cymunedol yng Nghymru.

Mae Deirdre (Dee) Woods yn weithredwraig bwyd a ffermio llwyddiannus sy’n eiriol dros fwyd da i bawb a system fwyd deg, gan herio’r rhwystrau systemig sy’n effeithio ar gynhyrchwyr bwyd a chymunedau sydd ar y cyrion. Canolbwyntia gwaith Dee ar y cysylltiad rhwng hawliau dynol, polisi, ymchwil dadwladychol, cymunedau, arferion diwylliannol ac ysbrydolrwydd, ac mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad o weithio mewn cymunedau amrywiol.  Yn 2016 enillodd deitl Cogydd y Flwyddyn yng ngwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC.

Mae gan Jon Gower dros ddeg ar hugain o lyfrau i’w enw, ar amrywiol destunau o hanes i deithio, yn Gymraeg a Saesneg. Arferai Jon fod yn ohebydd celf a chyfryngau i BBC Cymru Wales ac mae’n ysgrifennu colofn fwyd yn rheolaidd i gylchgrawn Taste/Blas.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid BWYD