Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid ARIAN 

Gwener 11 Mehefin 12pm | Taliesin

gyda Dr Emily Bacon, Shameran Abed, Suzanne Dhaliwal ac Oliver Balch (Cadeirydd), a chythrudd creadigol gan Oana Aristide.

Ecoleg: o'r Groeg, gwybodaeth am gartref

Economi: o'r Groeg, rheoli’r cartref

‘As knowledge should come before management, so ecology should come before economy.’ — Jane Davidson, #futuregen - Lessons from a Small Country

Am beth ydyn ni'n siarad pan rydyn ni'n siarad am werth, twf a chynnydd? Bydd angen newid strwythurol radical yn y modd yr ydym yn ymwneud â chyllid, diwydiant, dosbarthu cyfoeth ac economeg twf gwastad er mwyn trosglwyddo i ffurf byw gynaliadwy ‘un blaned’. Ond sut mae gwneud i hynny ddigwydd?

Pa rôl gall y sector arian-mawr ei chwarae wrth greu cymdeithas wyrdd, carbon-isel? Sut gallai busnesau ddod o hyd i ffyrdd dychmygus o ffynnu mewn byd ôl-dwf? Pa fodelau a syniadau newydd all leddfu tlodi, a sut gall egwyddorion economi gylchol ddod yn norm? Cyn bo hir bydd Cymru yn treialu Incwm Sylfaenol Cyffredinol — ble gall hyn ein harwain?

Yn yr ail ddigwyddiad yn ein rhaglen deg diwrnod Everything Change, byddwn yn dysgu am y modelau economaidd arloesol, creadigol, amgen sydd ar y gorwel, a sut gallwn wneud arian yn rhan o'r ateb i'r argyfwng hinsawdd, nid o reidrwydd rhan o'r broblem.

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

 

Mae Dr Emily Bacon yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ar y prosiect Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol (CEIC), ac mae’n ymchwilydd ym maes ecosystemau arloesi.  I sicrhau newid yn y system, nid newid yn yr hinsawdd, mae Dr Bacon yn gweithio â sefydliadau sector cyhoeddus a thrydydd sector er mwyn iddynt ailystyried eu gweithrediadau er mwyn dileu gwastraff a sicrhau bod cynifer â phosibl yn arddel economi gylchol. 

Mae Shameran Abed yn Uwch Gyfarwyddwr ar raglenni Gradd Microgyllid a Chymunedau Tlawd Iawn BRAC.  Mae rhaglen microgyllid BRAC yn gwasanaethu dros 8 miliwn o gleientiaid mewn saith gwlad yn Asia ac Affrica ac mae ganddi asedau gwerth dros 3.5 biliwn doler. Mae ei raglen radd cymunedau tlawd iawn wedi graddio dros ddwy filiwn o aelwydydd allan o dlodi ac amddifadedd cymdeithasol enbyd ac mae wedi ysbrydoli eraill ar draws y byd i ddefnyddio’r ‘dull graddio’ i fynd i’r afael â thlodi eithafol. Hefyd, mae ef yn gadeirydd ar y Rhwydwaith Microgyllid a hefyd yn aelod o Bwyllgor Llywio Cynhwysiant Ariannol Fforwm Economaidd y Byd. 

Mae Suzanne Dhaliwal wedi arwain ymyraethau artistig i herio buddsoddiadau mewn tanwydd ffosil yn fyd-eang ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel tiwtor ymarfer creadigol ac ymgynghorydd llawrydd. Yn 2009, cydsefydlodd yr UK Tar Sands Network a fu’n herio buddsoddiadau BP a Shell mewn tywodydd olew ar y cyd â chymunedau brodorol rheng flaen, gan ysgogi’r gwaith o droi’r mudiad gwaredu tanwydd ffosil hwn yn fudiad rhyngwladol. Bu’n gwneud gwaith ymgyrchu corfforaethol ac ariannol ers dros ddegawd, gan gynnwys arwain clymblaid Ewropeaidd i herio’r diwydiant yswiriant am yswirio prosiectau tywodydd tar a glo llygredig.  Yn 2018 fe’i pleidleisiwyd yn un o bobl fwyaf dylanwadol Llundain ym maes yr amgylchedd gan yr Evening Standard.

Mae Oliver Balch yn newyddiadurwr ac yn ymchwilydd annibynnol, sy’n arbenigo mewn rôl busnes mewn cymdeithas. Mae’r gyfrannwr rheolaidd i The Guardian, The Times, a’r FT, yn ogystal â phapurau masnach. Yn ei waith ymchwil mae’n canolbwyntio ar ddulliau cynaliadwy o reoli busnesau, strategaethau corfforaethol, a pholisïau economaidd.

Ganed Oana Aristide yn Transylvania, i rieni o gefndir Rwmanaidd, Groegaidd ac Yemeni. Mae ei nofel gyntaf Under the Blue, sy’n nofel gyffro lenyddol am bandemig, cynnydd mewn AI, a sut – neu pam – y byddem yn achub dynol ryw, wedi cael ei chyhoeddi’n llyfr clawr caled ac e-lyfr gan Serpent’s Tail.

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid ARIAN