Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

newid CYFIAWNDER 

Gwener 18 Mehefin 12pm | Taliesin

gydag Adetola Onamade, Jojo Mehta, Syeda Rizwana Hasan, Scarlett Westbrook a Jane Davidson (Cadeirydd), a chythrudd creadigol gan Cheryl Beer.

Please stop breaking our world.’ - Placard gan blentyn pump oed ar orymdaith Dydd Gwener y Dyfodol yng Nghaerdydd, 2019

Bydd y seithfed digwyddiad yn ein rhaglen Everything Change yn archwilio pa rolau y gallai cyfraith a chyfiawnder eu chwarae wrth ein helpu i gyrraedd dyfodol cynaliadwy carbon isel. Beth fydd effeithiau Ecocide yn dod yn drosedd ryngwladol yn erbyn dynoliaeth? Sut a ble dylai cyfrifoldebau am fynd i'r afael â'r hinsawdd ac argyfyngau ecolegol ddisgyn, ar draws gwledydd a chenedlaethau? Dyma rai o'r cwestiynau y bydd ein panel yn mynd i'r afael â nhw yn y drafodaeth hanfodol hon ar gyfiawnder hinsawdd, hil, rhyw a rhwng cenedlaethau. Os yw ein deddfau yn fframwaith ar gyfer ein moesau a'n hegwyddorion, yna sut y dylent fod yn newid mewn byd sydd dan fygythiad o gwymp yn yr hinsawdd, a sut y gallent roi'r arweiniad a'r pwerau sydd eu hangen arnom i'w osgoi?

Mae’n hanfodol archebu tocyn i gael mynediad i'r digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn.

Mae Adetola Onamade yn fyfyrwraig sy’n weithgar â mudiadau gwrth-hiliaeth, gwrth-gyfalafiaeth a dadwladychol, gan gynnwys ymgyrchoedd cyfiawnder cymdeithasol a hinsawdd y brifysgol, yn ogystal â dadwladychu drwy gyfrwng addysg amgen. Mae’n un o ymddiriedolwyr Plan B.

Cyd-sefydlodd Jojo Mehta Stop Ecocide International yn 2017, gyda’r ddiweddar bargyfreithiwr arloesol Polly Higgins, i gefnogi sedyfliad ecocide fel trosedd yn y Llys Troseddol Rhyngwladol. Fel cyfarwyddwr gweithredol a llefarydd y mudiad, mae wedi goruchwylio twf rhyfeddol y cwmni wrth gydlynu rhwng datblygiadau cyfreithiol, tyniant diplymyddol a naratif gyhoeddus.

Mae Syeda Rizwana Hasan yn gyfreithiwr yn y Supreme Court of Bangladesh a’r Chief Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA), sy’n hyrwyddo cyfiawnder hinsawdd ym Mangladesh. Mae Rizwana a BELA wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys y  Global 500 Roll of Honors (UNEP; 2003), y Goldman Environmental Prize (2009), y Ramon Magsaysay Award (2012), a gwobr y TANG Rule of Law (2020). Cafodd Rizwana ei henwi’n un o 40 Arwyr Hinsawdd y Byd gan gylchgrawn Time

Mae Cheryl Beer yn gerddor ac yn artist sain amgylcheddol sydd â nam ar ei chlyw, sydd wedi creu prosiectau llwyddiannus sy’n ystyried y berthynas rhwng pwynt sonig a barddoneg y ddynoliaeth. Ar hyn o bryd, mae’n defnyddio technoleg cymorth clyw i bwrpas gwahanol er mwyn ehangu’r mynediad sonig drwy’r synhwyrau drwy drawsosod a nodiannu bio-rhythmau’r byd naturiol.

Jane Davidson yw cadeirydd Ymchwiliad Cymru i'r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad, a Dirprwy Is-Ganghellor Emeritws Prifysgol y Drindod Dewi Sant. O 2000-2011, buodd yn Weinidog Addysg, ac yna’n Weinidog Amgylchedd a Chynaliadwyedd, lle cynigiodd gyfraith fyddai’n gwarchod cenedlaethau’r dyfodol fel egwyddor canolog y llywodraeth; daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn gyfraith yn 2015. Hi cyflwynodd y tâl bag plastig cyntaf yn y DG, ac o ganlyniad i’w rheoliadau ailgylchu, daeth Cymru’n trydydd gorau yn y byd. Crëodd hi Gomisiwn Newid Hinsawdd i Gymru, swydd Comisiynyss Dyfodolau Cynaliadwy, Datblygiadau Un Blaned a Llwybr Arfordir Cymru.

Mae Scarlett Westbrook yn actifydd cyfiawnder hinsawdd, a’r person ifancaf yn y byd i gael Lefel-A mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth pan oedd hi’n 13. Arbenigodd mewn polisi hinsawdd ac addysg, sy’n dal i lywio’r gwaith mae’n gwneud heddiw fel aelod o’r  U.K. Student Climate Network (UKSCN), sef y mudiad tu ôl i’r streics hinsawdd ysgol. Mae hefyd yn sgwennwr barn, wedi cyhoeddi gyda’r Independent, i-D, y Metro, a chylchgrawn gal-dem. Cafodd Scarlett ei henwi’r un o actifyddion ‘30 under 30’ Greenpeace, a derbyniodd wobr Women of the Future Young Star yn 2020, a gwobr IPPR Big Ideas. 

Ticket Prices

    Tocynnau am ddigwyddiadau

    newid CYFIAWNDER