Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gweithio Gyda'r Gymuned

Yn ogystal â'n rhaglen o ddigwyddiadau proffesiynol, mae Taliesin yn gwerthfawrogi'r effaith cadarnhaol y gall cymryd rhan yn y celfyddydau ei gael ar fywydau pobl. O ganlyniad i hynny rydym yn gweithio'n galed i gynhorthwyo mewn gweithdai a digwyddiadau celfyddydol cymunedol.

Ers 2004, rydym wedi cynnig arian, cefnogaeth a chyfleoedd perfformio i CYDC, y County Youth Dance Company. Mae CYDC yn fenter ar y cyd rhwng Taliesin, Coleg Gorseinon a Dinas a Sir Abertawe i ddarparu cyfleoedd mewn dawns gyfoes ar gyfer pobl ifanc rhwng 14-19oed. Mae'r cwmni'n cynnal clyweliadau ym mis Ionawr a Mai, yn gweithio ar berfformiadau yn Taliesin ym mis Ebrill ac yng ngŵyl Dyddiau Dawns ym mis Gorffennaf. Er mwyn gwneud ymholiadau ynghylch ymuno â'r cwmni, cliciwch yma.

Bob mis Gorffennaf, daw disgyblion Blwyddyn 6 o chwe ysgol gynradd yn Abertawe ynghyd gyda choreograffydd proffesiynol a myfyrwyr dawnsio cyfoes o Goleg Gorseinon ar gyfer ein Prosiect Dawnsio Cynradd. Mae disgyblion yn cael y cyfle i ymateb i bwnc gwahanol bob blwyddyn drwy ddawnsio, yn gyntaf yn eu hysgolion ac yna yma yn Nhaliesin yn ystod wythnos gynhyrchu a 4 perfformiad.

Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu mwy am ddawns, ehangu eu galluoedd a gweithio gyda phobl ifanc y tu allan i’w grwpiau ysgol eu hunain.

Mae adborth ar y prosiect gan athrawon, disgyblion a rhieni bob amser yn gadarnhaol ac mae’r perfformiadau’n rhyfeddu cynulleidfaoedd blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Hoffech chi ennill sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, dysgu am amgueddfeydd a’r Hen Aifft? Yna, efallai yr hoffech wirfoddoli yn y Ganolfan Eifftaidd! Fel oedolyn sy’n gwirfoddoli, gallwch wirfoddoli cyn lleied ag awr yr wythnos.

Gall gwirfoddoli yn y Ganolfan Eifftaidd fod yn brofiad mor amrywiol ag y dymunwch; er bod gan bob rôl agwedd ar gynnal a chadw’r oriel a gofalu am ymwelwyr. Mae amrywiaeth o rolau y gallwch eu gwneud gan gynnwys Llyfrgellydd, Cynorthwy-ydd neu Oruchwylydd Oriel, Ymchwilydd, Cynorthwy-ydd Siop, Hyfforddwr, Cynorthwy-ydd neu arweinydd Addysgol, Croesawr a llawer mwy...

Ceir hyfforddiant a chefnogaeth llawn ar gyfer pob un o’r swyddi uchod, felly pa agwedd bynnag y mae gennych ddiddordeb ynddi yn yr amgueddfa, mae gennym y rôl i chi! Os oes diddordeb gennych, mae’n hawdd cymryd rhan. Yr hyn y mae angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais, y gellir ei lawrlwytho o’r wefan, neu mae ffurflenni ar gael gan y Ganolfan Eifftaidd, a’i phostio at Syd Howells, Rheolwr Gwirfoddolwyr.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Carolyn ar 01792 606065