Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Newid Popeth, 10-19 Mehefin

‘I think calling it climate change is rather limiting. I would rather call it the everything change.’

Margaret Atwood, cyfweliad gyda Slate.com, 2015

Mae Newid Popeth (Everything Change) yn gyfres o sgyrsiau a digwyddiadau sy’n archwilio’r rhan ganolog gall creadigrwydd, storïo a’r dychymyg eu chwarae i oresgyn heriau’r argyfwng hinsawdd. Mae’r rhaglen gyfan isod.

Gyda chasgliad rhyngwladol o gyfrannwyr o’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol yn ogystal â’r gwyddonau, y gyfraith, busnes, polisi cyhoeddus, ymgyrchu ac addysg, bydd Newid Popeth yn fforwm unigryw i ysgogi trafodaeth a syniadau newydd, wedi’u gyrru gan rai o gwestiynau mwyaf brys ein hamser. Dros ddeg diwrnod, byddwn yn cyfarfod i gysidro sut gall meddwl yn greadigol siapio’r chwyldro dychmygus sydd ei angen os ydym am wneud i weithredu’n ystyrlon ynghylch yr amgylchedd i deimlo’n bosib yn ogystal a’n holl-bwysig.

Wedi’i wreiddio yng Nghymru, gyda rhaglen ryngwladol, mae’n digwydd yn gyfan gwbwl arlein, gyda chapsiynau byw Saesneg ymhob digwyddiad. Cynhyrchir Newid Popeth gan Taliesin ac Owen Sheers, Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Dhaka Lit Fest gyda chefnogaeth gan y British Council.

Mae tocynnau’n rhad ac am ddim ac ar gael i’w archebu nawr. Bydd capsiynu Saesneg byw ymhob digwyddiad.

Nos Iau 10 Mehefin 7pm

When the Story Changes gyda Margaret Atwood a   Sadaf Saaz

Bydd Margaret Atwood, enillydd dwy wobr Booker, yn archwilio'r rôl y gallai adrodd straeon ei chwarae wrth fynd i'r afael â heriau'r argyfwng hinsawdd, gan gyfeirio at ei gwaith a'i gyrfa eithriadol ei hun, mewn sgwrs â Sadaf Saaz, cyfarwyddwr Gŵyl Lenyddol Dhaka.

Dydd Gwener 11 Mehefin, 12pm: newid ARIAN, gyda Dr Emily Bacon, Oana Aristide, Shameran Abed, Suzanne Dhaliwal ac Oliver Balch (Cadeirydd). 

Pa fodelau a syniadau newydd a allai fod fwyaf effeithiol wrth leddfu tlodi, a sut gallai egwyddorion economi gylchol gael eu mabwysiadu’n gyffredinol? Rydym yn archwilio pa fodelau amgen, arloesol a chreadigol sydd ar y gorwel a allai fod yn rhan o'r ateb i'r argyfwng hinsawdd.

Sadwrn 12 Mehefin, 12PM: newid BWYD, gydag Ian Rappel, Kushi Kabir, Owen Griffiths a Dee Woods, Raj Patel a Jon Gower (Cadeirydd). 

Yn nhrydydd digwyddiad y gyfres Everything Change, byddwn yn archwilio rhai o'r agweddau mwyaf niweidiol ar fwyd yn y byd modern, gan chwilio hefyd am rai o'r atebion mwyaf creadigol, cyffrous a deniadol, yng nghwmni panel o arbenigwyr bwyd, artistiaid a meddylwyr.

Dydd Mawrth 15 Mehefin, 12PM: newid DŴR gydag Aaron Thierry, Dr Saleemul Huq, Sabrina Mahfouz, Vikram Iyengar a Dr Faustina Pereira (Cadeirydd).

Beth yw dyfodol ein perthynas â dŵr, mewn bydd lle bydd gormod ar gyfer rhai ac ni fydd byth digon gan eraill? Yn y pedwerydd digwyddiad yn y gyfres Everything Change, byddwn yn plymio i gefnforoedd, afonydd a llynnoedd y byd i archwilio heriau a phosibiliadau ei ddyfroedd newidiol.

Dydd Mercher 16 Mehefin, 12PM: newid YNNI gyda Dr Ellie Standen, Joanna Clarke, Dr Samiya Selim, Suzanne Dhaliwal, ac Andy Middleton (Cadeirydd).

Yn y drafodaeth fywiog hon, rydym yn ystyried dyfodol ynni. A fydd ein creadigrwydd a'n harloesi wedi sicrhau bod cronfeydd tanwyddau ffosil y byd sy'n weddill yn aros yn y ddaear, neu a fyddwn wedi parhau i'w llosgi mor ddi-hid ag rydym wedi'i wneud am y 30 o flynyddoedd diwethaf?

Dydd Iau 17 Mehefin, 2PM: newid STORI gyda Dr Anna Pigott, Ben Rawlence, Marcus Brigstocke, Rachael Young, Sherri L Smith, a Dr Amy Brady (Cadeirydd).

Er gwaethaf ein hymwybyddiaeth o natur ddinistriol newid yn yr hinsawdd, nid ydym wedi llwyddo i danio dychymyg cymunedol y byd mewn ffordd a allai ysgogi chwyldro gweithredu. Sut gallai'r straeon cywir, wedi'u hadrodd yn y lle cywir ar yr adeg gywir, newid popeth?

Dydd Gwener 18 Mehefin, 12PM: newid CYFIAWNDER gydag Adetola Onamade, Cheryl Beer, Jojo Mehta, Sydea Rizwana Hasan, Scarlett Westbrook a Jane Davidson (Cadeirydd).

Sut a ble dylem ddyrannu cyfrifoldebau am fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol ar draws gwledydd a chenedlaethau? Yn seithfed digwyddiad y gyfres Everything Change, rydym yn archwilio pa rolau y gallai'r gyfraith a chyfiawnder eu chwarae wrth ein helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy a charbon isel.

Dydd Sadwrn 19 Mehefin, 12PM: newid NEWID gyda Dave mangenner Gough, Jay Griffiths, Dr Mya-Rose Craig (BirdGirl UK), Samia Zaman, Sophie Howe ac Andrew Miller (Cadeirydd).  Beth gallwn ni ei ddysgu o'n gorffennol i lywio ein dyfodol ac, yn bwysicaf oll efallai, beth rydym wedi'i ddysgu am newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon, blwyddyn y pandemig? Am ei gyfyngiadau, ei bosibiliadau a'n gallu ein hun fel rhywogaeth i'w wireddu mewn ffordd ymarferol yn ogystal ag yn ein dychymyg?

Nos Sadwrn 19 Mehefin, 7PM: Would you sing it out loud? gyda Simon Armitage a Taylor Edmonds yn darllen ac yn sgwrsio ag Owen Sheers. 

Bydd y bardd llawryfog, Simon Armitage, yn darllen o'i waith sy'n sôn am yr hinsawdd, ac yn trafod ymateb beirdd i'r argyfwng hinsawdd, cyn ildio’r llwyfan i Fardd Preswyl Cenedlaethau'r Dyfodol, Taylor Edmonds. Bydd y ddau'n sgwrsio â'r Athro Owen Sheers, Athro Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, yn nigwyddiad olaf y gyfres Everything Change.

Yn fuan byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am Lab Sgwennwyr Newid Popeth, sydd wedi ei ddethol fel un o Gomisiynau Creadigol y British Council. Wedi ei gynhyrchu ar y cyd gyda Dhaka Lit Fest, ac wedi’i actifyddu gan raglen ddigwyddiadau Newid Popeth, bydd y lab yn creu gofod i chwe llenor arbennig o Gymru a Bangladesh i greu naratifs newydd sy’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Bydd darnau’r awduron yn cael eu harddangos yn rhan o Dhaka Lit Fest ym mis Ionawr 2022. 

Caiff chwe awdur eithriadol o ddawnus o Gymru a Bangladesh eu comisiynu i ysgrifennu barddoniaeth, ffuglen a drama newydd wedi'u hysbrydoli gan ddigwyddiadau Everything Change. Caiff y gweithiau hyn eu harddangos yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd a gynhelir yn y DU yn 2021 (COP26). Cyhoeddir manylion llawn am yr ysgrifenwyr a fydd yn cymryd rhan ac am ddigwyddiad COP maes o law.