Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Gadewch i ni ddechrau yma

Gadewch i ni ddechrau yma.... dyma gyfle i bwyso a mesur, edrych o'n cwmpas ac ymateb gyda meddwl newydd i'r hyn mae'r dyfodol yn ei gynnig a'n lle ni, fel sefydliad celfyddydau, ynddo.

Sut ydym yn sicrhau bod y croestoriad ehangaf oll yn ein cymdeithas yn gallu mwynhau ein gweithgareddau? Beth yw ein nodau cymdeithasol a'n cymhelliant? Sut gallwn ni wneud lle ar gyfer creadigrwydd pobl eraill a hyrwyddo'r angen am y celfyddydau a diwylliant ym mywyd beunyddiol pawb? Beth y mae ei angen ar gymdeithas gan ei hadeiladau celfyddydol ar adeg sawl argyfwng?

Gan weithio gyda chwe artist o ymarferion amrywiol a safbwyntiau unigryw, rydym wedi dechrau ar broses o esblygu. Mae'r trafodaethau'n cynnwys ein diben a'n gweledigaeth am ein gwaith, ein cenhadaeth graidd a dylanwadu ar benderfyniadau strategol am ein blaenoriaethau yn y dyfodol.

Sara Beer

Mae Sara wedi bod yn rhan o gelfyddydau anabledd am fwy na 30 o flynyddoedd, gan ddechrau gyda Chwmni Theatr Graeae. Fel perfformiwr, rwyf wedi gweithio gyda Theatr Iolo, Hijinx ac yn fwy diweddar, Grŵp Llanarth gyda Katie O'Reilly a Phillip Zarrilli.

Ers 2007, rwyf wedi gweithio gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru mewn sawl swydd a bellaf rwyf yn Swyddog Cenedlaethol ar gyfer y Celfyddydau Perfformio a Geiriau Creadigol. Rwyf ynangerddol am greu cyfleoedd i bobl anabl yn y celfyddydau, naill ai fel perfformwyr, awduron neu aelodau o'r gynulleidfa. Mae diffyg mawr o gyfleoedd cyflogaeth i bobl anabl o hyd ym maes y celfyddydau yng Nghymru, ac mae hyn yn rhywbeth rydym ni'n gobeithio ei newid mewn partneriaeth â'r celfyddydau a sefydliadau addysgol; herio canfyddiadau, cynyddu ymwybyddiaeth a chreu prosiectau sy'n torri tir newydd.

Rwyf hefyd yn gweithio gyda chwmnïoedd theatr i ymchwilio i ffyrdd o wneud eu gwaith yn fwy hygyrch i gynulleidfaoedd anabl ac rwyf yn Gadeirydd Fforwm Mynediad Theatr Genedlaethol Cymru ar hyn o bryd.

Rhys Bugler

 Mae Rhys yn gynhyrchydd theatr ifanc, dawnus sy'n dod i'r amlwg sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae ymarfer Rhys yn seiliedig ar yr hyn mae'n ei olygu i fod wedi'ch afleoli, cymunedau alltudwyr a phwysigrwydd diwylliant a threftadaeth. Mae hyn wedi'i lywio gan ei brofiadau personol yntau wrth dyfu i fyny fel person hil gymysg mewn cymunedau a oedd yn wyn yn bennaf yng Nghymru ac yn yr Almaen. Mae Rhys wedi profi ymdeimlad o ddatgysylltedd o'r dreftadaeth Garibïaidd ac mae wedi treulio'r blynyddoedd diwethaf yn ailddarganfod y gwreiddiau hyn. Yn ei waith, mae Rhys yn ceisio dathlu ac archwilio awgrymiadau bach diwylliannau cymysg.

Ar ôl graddio o Brifysgol Reading gyda gradd mewn Ffilm a Theatr, mae Rhys wedi gweithio ar draws y sector. Swydd bennaf Rhys yw Cynhyrchydd Cynorthwyol yn Fio (cwmni theatr ethnigrwydd amrywiol yng Nghaerdydd) ond mae hefyd yn gyfranogwr ar raglen Naratifau Newydd y Cyngor Prydeinig, yn gyfranogwr ar raglen Pobl Ifanc yn Arwain y Loteri Genedlaethol ac yn fwy diweddar, roedd yn rhan o sefydlu tasglu Cymru, Diwylliant a Hil.  

Jo Fong

Mae Jo yn artist arobryn, canol oed, gwladol, Rhyngwladol ac amlddisgyblaethol.

Dechreuodd ei gyrfa mewn dawns, gan ei thywys tuag at gydweithio â Theatr Genedlaethol Cymru, Opera Genedlaethol Cymru, Theatr Gorfforol DV8, Rosas, Cwmni Dawns Rambert, Theatr Genedlaethol (Llundain), Canolfan Gelfyddydau Battersea, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Quarantine a llawer mwy.

Mae ymarfer annibynnol Jo yn ystyried yr hyper-leol, y byd-eang a'r syniad y gall y gwaith fyw y tu fewn a pharhau i fyw yn y lleoedd rhwng pobl. Mae hi wedi cyflwyno perfformiadau mewn gwyliau celf mawr eu parch a neuaddau pentref rhyngwladol. Mae’r gwaith yn rhoi amrywiaeth o syniadau am berthyn wrth wraidd y digwyddiadau drwy gysylltiad wyneb yn wyneb, gan ddod â phobl ynghyd, i gyffwrdd, gwrando, cysylltu ac ystyried sut rydym ni’n cyfathrebu neu’n byw gyda’n gilydd. Yn y blinder digidol, mae Jo yn ymchwilio i ffyrdd o warchod agosrwydd heb agosrwydd corfforol ac mae meithrin “ymdeimlad o deimlo” yn ei thywys. Mae’r ymarfer yn creu cymuned. Yn y cyfnod dros dro hwn, mae Jo yn siarad ag artistiaid Du a Brown, cymdogion ac estroniaid ac yn gwrando arnynt.

Mae cynyrchiadau presennol yn cynnwys Neither Here Nor There a grëwyd ac a berfformiwyd gyda’r artist Sonia Hughes, The Rest of Our Lives gyda George Orange a Ways of Being Together, sy’n brosiect cydweithio torfol a grëwyd ar gyfer Gŵyl Ddawns Caerdydd 17 yn Chapter ac a ddiwygiwyd ar gyfer Gŵyl Celfyddydau Tseineaidd Nawr 20 yn Neuadd Dref Shoreditch yn Llundain.

Mae ei gwaith wedi cynrychioli Cymru ar sawl llwyfan, gan gynnwys Rhifyn Dawns Prydain ac Arddangosfa’r British Council yng Nghaeredin.

www.jofong.com

Owen Griffiths

Mae Owen Griffiths yn artist, yn arweinydd gweithdy ac yn hwylusydd. Gan ddefnyddio prosesau cyfranogol a chydweithio, mae ei ymarfer cymdeithasol yn ymchwilio i bosibiliadau celf i greu fframweithiau, adnoddau a systemau newydd. Mae hyn yn cymryd sawl ffurf, gan gynnwys ymgynghori, gweithdai, gweithiau celf, symposia, arddangosfeydd a gwyliau. Yng nghanol hyn, mae ystyriaeth feirniadol o greu ffurfiau gwrthsafiad newydd. Mae Griffiths yn ystyried hinsawdd, tirwedd, trefolaeth, cyfiawnder cymdeithasol, systemau bwyd ac addysgeg, creu prosiectau a digwyddiadau sy’n paratoi at waith y dyfodol.

Graddiodd Owen o Ysgol Cymru a Gofod, yn Academi Frenhinol y Celfyddydau Denmarc, Copenhagen. Mae’n aelod o Uned Ymchwil i Gerfweddau Cymdeithasol Prifysgol Oxford Brookes. Fel ymgynghorwr, mae’n gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Carchardai EM a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Bu Griffiths yn Gymrawd y British Council yn 2014, gan weithio gydag artistiaid a rhwydweithiau hybu cymunedau yng Nghaliffornia. Yn 2016, rhoddwyd swydd Llysgennad Cymru Greadigol iddo gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn ymchwilio i’r defnydd o dir, cymuned a chyfranogiad drwy greu lleoedd, systemau bwyd ac adfywio. Erbyn hyn, mae Griffiths wedi datblygu prosiectau gyda 14-18 NOW, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yr Olympiad Diwylliannol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaethau Carchardai EM yn ogystal ag awdurdodau lleol, ysgolion a chymdeithasau tai. Rhwng 2017 a 2019, roedd yn gyd-gyfarwyddwr Gentle/Radical, sef prosiect celfyddydau cymunedol a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghaerdydd. Yn ystod yr amser hwn, roedd hefyd yn artist preswyl yn Sain Ffagan, Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae’n arwain prosiectau hir dymor, gan gynnwys GRAFT: A Soil Based Syllabus gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a’r Prosiect Trebanog gydag Artes Mundi. Ar hyn o bryd, mae Griffiths yn datblygu Land Dialogues, sef arddangosfa gymunedol ar y cyd rhwng Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a fydd yn arwain at uchafbwynt o le dinesig newydd a ddyluniwyd gan y gymuned.

Elan Isaac

Mae Elan yn Gynhyrchydd profiadol rhaglenni dysgu am y celfyddydau a diwylliant, prosiectau ymgysylltu â chymunedau a gweithgareddau rhyngweithiol i’r teulu. Rwyf wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc am flynyddoedd lawer ac rwyf yn frwdfrydig iawn am roi asiantaeth a helpu pobl i wireddu eu potensial. Rwyf hefyd yn gweithio ar draws diwydiannau, gan gymhwyso fy sgiliau ar y teledu ac ar y radio.

Mae prosiectau diweddar yn cynnwys Your Art Here, sef gosodiad celf rhyngweithiol i deuluoedd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru; Music Futures (Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru), sy’n rhaglen i artistiaid ifanc arloesol sy’n gweithio gyda Chelfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru ac ysgolion ledled de Cymru; A Confidence in Care, sy’n gweithio gyda Rhwydwaith Maethu Cymru ac wedi’i gyflwyno mewn partneriaeth ag Action for Children, Barnardo’s, Cymdeithas Mabwysiadu Prydain a Maethu Cymru a’r Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc a Phlant.

Anthony Matsena

Ganwyd Anthony yn Bulawayo, Simbabwe a thyfodd i fyny yn Abertawe, Cymru. Dechreuodd ddawnsio pan oedd yn ifanc iawn, gan hyfforddi mewn dawns hip hop a’r stryd. Yna, dechreuodd hyfforddiant mewn ballet a dawns gyfoes yn 19 oed yng Ngholeg Gŵyr Cymru, lle ymunodd â Chwmni Dawns Ieuenctid y Sir ac Academi Ddawns Turning Point yn Abertawe. Mae Anthony wedi bod yn aelod o gwmni Dawns Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYDW), gan greu gweithiau gan Kerry Nicholls, Odette Hughes (Studio Wayne McGregor), Theo Clinkard, ac Eleesha Drennan a theithio i’w perfformio. Daeth ei gyfle i ddod i’r amlwg fel Cymrawd Cysylltiol Ifanc Young Sadler’s Wells yn 2019, ac ers hynny mae wedi perfformio gweithiau gan Ohad Naharin, Hofesh Shechter, Richard Alston, Joseph Toonga ar gyfer Just Us Dance Theatre, ac yn fwyaf diweddar, drama newydd o’r enw ‘Tree’ gan Idris Elba a Kwame Kwei-Armah yn Theatr Young Vic a Gŵyl Ryngwladol Manceinion. Mae Anthony hefyd yn gyd-sefydlydd Theatr Perfformio Matsena ynghyd â’i frawd Kel.