Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cwestiynau cyffredin

ARCHEBU AR-LEIN

 Rwy'n cael trafferth cofrestru i archebu ar-lein , beth ddylwn i ei wneud ?

Gall fod nifer o resymau am hyn, felly os gwelwch yn dda ffoniwch ein staff y Swyddfa Docynnau yn ystod yr oriau agor a byddant yn eich cynorthwyo gyda'ch archebu ar-lein.

Yr wyf wedi gwneud camgymeriad yn ystod fy archebu ar-lein , beth ddylwn i ei wneud ?

Gallwch ' cael gwared ' eitemau unigol o eich trol siopa neu 'empty your cart'  a ddechreuwch eich archeb eto. Fel arall , gallwch ffonio ein staff y Swyddfa Docynnau yn ystod oriau agor am gymorth .

Sut ydw i'n gwybod os yw fy archeb yn cael ei gadarnhau?

Unwaith y bydd eich archebu ar-lein yn gyflawn, byddwch yn derbyn e-bost , a anfonwyd at y cyfeiriad yr ydych wedi cofrestru gyda . Printiwch e-bost hwn allan (lle y bo'n bosibl) a dod â hi draw i'r theatr i ad-dalu eich tocynnau . Os nad ydych yn derbyn e-bost , os gwelwch yn dda ffoniwch ein tîm Swyddfa Docynnau ar 01792 60 20 60 .

Yr wyf wedi archebu tocynnau ar-lein . Beth fydd yn digwydd nesaf ?

Unwaith y bydd eich archebu ar-lein yn gyflawn , byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau . Bydd eich tocynnau yn eich enw , yn barod i gasglu o Swyddfa Docynnau Taliesin yn eich cyfleustra . Lle y bo'n bosibl , dylech ddod â eich e-bost cadarnhau hargraffu er mwyn casglu eich tocynnau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu eich tocynnau o leiaf 30 munud cyn dechrau'r perfformiad wrth gasglu ar y diwrnod.

 

EICH YMWELIAD Â TALIESIN

Oes gennych chi gyfleusterau newid cewynnau babanod?
Oes, mae gennym gyfleusterau newid cewynnau yn ein toiled hygyrch ar y llawr cyntaf.

Oes gennych chi reolau penodol ynglŷn â gwisg?
Nag oes, does dim - ond gwisgwch ddillad da chi!

Ble mae'r swyddfa docynnau?
Mae'r swyddfa docynnau wedi'i lleoli ar y llawr gwaelod (yr un lefel â Lloyds a Siopau Llyfrau Smiths), yn yr un gofod â'r oriel a'r siop rhoddion.

Ble mae'r Awditoriwm?
Mae gennym un awditoriwm 326 sedd, sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer sioeau theatr a sinema. Mae wedi'i leoli ar lawr cyntaf yr adeilad (yr un lefel â'r caffi a bar).

A fydd egwyl?
Mae hyn yn dibynnu ar y perfformiad - bydd hyd yn oed dwy egwyl mewn rhai perfformiadau! Pan fyddwn yn gwybod ymlaen llaw, nodwn hynny gyda'r wybodaeth ynghylch y perfformiad ar y wefan hon. Pan na fyddwn yn gwybod ymlaen llaw, bydd ein staff Blaen Tŷ yn gallu dweud wrthych pan gyrhaeddwch chi.

Ble mae'r dderbynfa?
Mae ein derbynfa ar y llawr cyntaf (lefel y caffi a bar). Does neb yn gweithio yno yn ystod y dydd, ond bydd y Rheolwr ar Ddyletswydd yn y dderbynfa cyn, yn ystod, ac ar ôl perfformiadau.

Beth yw'r oed hynaf y gall plentyn eistedd ar gôl oedolyn yn yr awditoriwm?
Dan 2 oed

A oes angen i mi ID er mwyn prynu tocynnau ar gyfer y theatr neu’r sinema?
Rydym yn gofyn bod prawf o'r holl gonsesiynau cael eu dangos ar gasgliad o docynnau. Os byddwch yn archebu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn bydd angen i chi ddod â'ch prawf o consesiwn i'r Swyddfa Docynnau er i chi prynu eich tocynnau.

Ydych chi'n gwerthu tocynnau anrheg?
Ydyn, mae ein cardiau anrheg  ar gael o Swyddfa Docynnau / Oriel i'w defnyddio ar gyfer pob digwyddiad a phrynu oriel.

Oes gennych chi gynllun aelodaeth?
Mae gennym gynllun aelodaeth, fodd bynnag ar hyn o bryd mae'r gofrestr aelodau'n llawn. Pan fydd cyfle'n dod i ymaelodi mae'n cael ei hysbysebu yn ein llyfryn tymhorol. Nid ydym yn cadw rhestr aros.

A oes Wi-fi rhydd ar gael?

Oes. Gall ymwelwyr â Taliesin cysylltu â rhwydwaith  WI-Fi rhydd. Mwy o wybodaeth ynghylch sut i gysylltu: https://swis.swan.ac.uk/visitors.php