Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

NEWID POPETH: Ar alw

 

Ar ddydd Gwener 1af o Hydref, mae Taliesin yn lansio recordiadau o Newid Popeth,  y gyfres o drafodaethau a digwyddiadau a archwiliodd y rolau y gall creadigrwydd, meddylfryd addasol ac adrodd straeon eu chwarae wrth oresgyn heriau argyfyngau hinsawdd ac ecolegol. Gallwch wylio rhestr chwarae'r rhaglen yma, neu ddewis un o'r digwyddiadau unigol isod.

Cafodd y rhaglen ei ddarlledu’n fyw yn rhyngwladol rhwng 10fed–19eg o Fehefin 2021, a bydd y recordiadau nawr ar gael arlein yn barhaol am ddim, gyda chyfraniadau gan Margaret Atwood, Raj Patel, Sophie How a dwsinau mwy o feddylwyr, artistiaid ac actifyddion.

Gan gynnwys llu o gyfranwyr rhyngwladol o'r celfyddydau a'r diwydiannau creadigol, yn ogystal â chyfranogwyr o'r gwyddorau, y gyfraith, busnes, polisi cyhoeddus, ymgyrchu, ac addysg, creodd Everything Change fforwm unigryw ar gyfer sbarduno trafodaethau a syniadau newydd, wedi'u hysgogi gan un o gwestiynau mwyaf dybryd ein hoes, a chanolbwyntio ar saith maes newid allweddol: Arian, Bwyd, Dŵr, Ynni, Cyfiawnder, Stori a Newid ei hun. Dros 10 niwrnod, daethom ynghyd i ystyried sut gallai meddwl yn greadigol helpu i lywio chwyldro'r dychymyg y  bydd ei angen arnom i sicrhau bod gweithredu ystyrlon ar yr argyfwng hinsawdd nid yn unig yn hanfodol ond yn bosib hefyd.

Gan lansio fis yn union cyn dechrau cynhadledd COP26 yn yr Alban, ein gobaith ydy sbarduno mwy o ddeialog a meddwl creadigol ynghylch y themâu pell-gyrhaeddol a grybwyllir yn y sgyrsiau bywiog.

Cynhyrchwyd Everything Change gan Ganolfan y Celfyddydau Taliesin ac Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe, Owen Sheers, mewn partneriaeth â Gŵyl Lenyddiaeth Dhaka a chyda chymorth y British Council.When the Story Changes, gyda Margaret Atwood a Sadaf Saaz.

Mae Margaret Atwood, enillydd dwy wobr Booker, yn archwilio'r rôl y gallai adrodd straeon ei chwarae wrth fynd i'r afael â heriau'r argyfwng hinsawdd, gan gyfeirio at ei gwaith a'i gyrfa eithriadol ei hun, mewn sgwrs â Sadaf Saaz, cyfarwyddwr Gŵyl Lenyddol Dhaka. GWYLIWCH NAWR

 

newid ARIAN, gyda Dr Emily Bacon, Oana Aristide, Shameran Abed, Suzanne Dhaliwal ac Oliver Balch (Cadeirydd).

Pa fodelau a syniadau newydd a allai fod fwyaf effeithiol wrth leddfu tlodi, a sut gallai egwyddorion economi gylchol gael eu mabwysiadu’n gyffredinol? Archwiliodd y digwyddiad hwn y modelau amgen, arloesol a chreadigol sydd ar y gorwel a allai fod yn rhan o'r ateb i'r argyfwng hinsawdd. GWYLIWCH NAWR

 

newid BWYD gydag Ian Rappel, Khushi Kabir, Owen Griffiths a Dee Woods, Raj Patel a Jon Gower (Cadeirydd). 

Rydym yn archwilio rhai o'r agweddau mwyaf niweidiol ar fwyd yn y byd modern, gan chwilio hefyd am rai o'r atebion mwyaf creadigol, cyffrous a deniadol, yng nghwmni panel o arbenigwyr bwyd, artistiaid a meddylwyr. GWYLIWCH NAWR

 

newid DŴR gydag Aaron Thierry, Dr Saleemul Huq, Sabrina Mahfouz, Vikram Iyengar a Dr Faustina Pereira (Cadeirydd). 

Beth yw dyfodol ein perthynas â dŵr, mewn byd lle bydd gormod ar gyfer rhai ac ni fydd byth digon gan eraill? Yn y pedwerydd digwyddiad yn y gyfres Everything Change, rydym yn plymio i gefnforoedd, afonydd a llynnoedd y byd i archwilio heriau a phosibiliadau ei ddyfroedd newidiol. GWYLIWCH NAWR

 

newid YNNI gyda Dr Ellie Standen, Dr Joanna Clarke, Dr Samiya Selim, Suzanne Dhaliwal, ac Andy Middleton (Cadeirydd). 

Mae'r drafodaeth fywiog hon yn ystyried dyfodol ynni. A fydd ein creadigrwydd a'n harloesi wedi sicrhau bod cronfeydd tanwyddau ffosil y byd sy'n weddill yn aros yn y ddaear, neu a fyddwn wedi parhau i'w llosgi mor ddi-hid ag rydym wedi'i wneud am y 30 o flynyddoedd diwethaf? GWYLIWCH NAWR

 

newid STORI gyda Dr Anna Pigott, Ben Rawlence, Marcus Brigstocke,  Sherri L Smith, ac Amy Brady (Cadeirydd).

Er gwaethaf ein hymwybyddiaeth o natur ddinistriol newid yn yr hinsawdd, nid ydym wedi llwyddo i danio dychymyg cymunedol y byd mewn ffordd a allai ysgogi chwyldro gweithredu. Sut gallai'r straeon cywir, wedi'u hadrodd yn y lle cywir ar yr adeg gywir, newid popeth? GWYLIWCH NAWR

 

newid CYFIAWNDER gydag Adetola Onamade, Cheryl Beer, Jojo Mehta, Syeda Rizwana Hasan, Scarlett Westbrook a Jane Davidson (Cadeirydd). 

Sut a ble dylem ddyrannu cyfrifoldebau am fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol ar draws gwledydd a chenedlaethau? Mae newid CYFIAWNDER yn archwilio pa rôl gallai'r gyfraith a chyfiawnder ei chwarae wrth ein helpu i greu dyfodol carbon isel a chynaliadwy. GWYLIWCH NAWR

 

newid NEWID gyda Dave mangenner Gough, Jay Griffiths, Dr May-Rose Craig (BirdGirl UK), Samia Zaman, Sophie Howe ac Andrew Miller (Cadeirydd). 

Beth gallwn ni ei ddysgu o'n gorffennol i lywio ein dyfodol ac, yn bwysicaf oll, beth rydym wedi'i ddysgu am newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf hon, blwyddyn o bandemig? Am ei gyfyngiadau, ei bosibiliadau a'n gallu fel rhywogaeth i'w wireddu mewn ffordd ymarferol yn ogystal ag yn ein dychymyg? GWYLIWCH NAWR