Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Cartref a Chynefin

Canolfannau Celfyddydau Prifysgolion Cymru yn dod at ei gilydd i ymgymryd â phrosiect creadigol yn y gymuned

Mae canolfannau celfyddydau tair Prifysgol yng Nghymru - Chanolfan Gelfyddydau Taliesin (Prifysgol Abertawe), Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth) a Celfyddydau Pontio (Prifysgol Bangor)  - yn cyd-weithio am y tro cyntaf ar brosiect gwbwl unigryw.  

Noddir y prosiect, “Cartref a Chynefin”, sy’n werth £175,000, gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), gyda’r bwriad o weithio gyda myfyrwyr, gweithwyr creadigol llawrydd, academyddion a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Yn cael ei gynnal yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, 2021-22, arweinir y prosiect gan brif artist a chynhyrchydd, yn cydweithio gyda myfyrwyr, academyddion ac artistiaid llawrydd ar draws y tri lleoliad.  Bydd y prosiect, a ysbrydolwyd gan Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn archwilio teimladau personol a chyfunol mewn cysylltiad â chartref ac ardal – o’r lleol i’r rhyngwladol.

Bydd y prosiect hefyd yn gofyn cwestiynau ynglyn â’r Cymru y dymuna’r cyfrangowyr ei gweld yn y dyfodol, ar ôl Covid ac ar ôl Brexit. Bydd y prosiect yn gwbl gynhwysol, yn aml-ieithog ac yn ceisio cyrraedd gymaint o bobl ag sy’n bosibl. ‘Nawr, mwy nag erioed, mae angen cefnogaeth ar ein cymunedau i ddod at ei gilydd wrth iddynt wynebu heriau’r dyfodol sy’n cynnwys cynnydd mewn diweithdra ymysg bobl ifanc, yn ogystal ag unigrwydd ac arwahanrwydd y sawl sydd wedi bod yn hunan-ynysu yn sgil Covid. Anela’r prosiect hwn at ddod â phobl at ei gilydd, i rannu profiadau ac i ddathlu’r gwahaniaethau rhyngddynt wrth edrych I’r dyfodol.

 

Dywedodd Simon Coates, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol Canolfan Gelfyddydau Taliesin:

“Mae’r ffaith y bydd y prosiect hwn yn cael ei ddyfeisio gan y cymunedau a’r sawl sy’n cymryd rhan yn arbennig ynddi’i hun ac mae’n symboleiddio natur yr hyn yr ydym yn dymuno cyflawni gyda’n gilydd. Gobeithiaf y bydd y prosiect a’r partneriaeth hwn yn paratoi’r ffordd ar gyfer rhagor o waith cyffelyb yn y dyfodol.”

Dywedodd Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth:

“’Mae’n brosiect cynhyrfus ac uchelgeisiol wrth i ni gyd-weithio gyda chymundau o Ganolbarth Cymru, Aberatawe a’r cyffinau, ac ardal Bangor. Ein gobaith yw y bydd y gwaith yn gwneud gwahaniaeth,  ac hynny yn y gymuned leol ac i fywyd myfyrwyr y dair Brifysgol, sydd yn greiddiol I gyfrifoldebau Prifysgolion y tu allan i’r campws.”

Dywedodd Osian Gwynn, Cyfarwyddwr Pontio:

“Mae’r partneriaeth hwn yn un hynod bwysig a chredaf mai dyma’r tro cyntaf i’r tri partner ddod at ei gilydd i weithio ar brosiect creadigol. Bydd cydweithredu a chydweithio yn allweddol yn y proses o greu newid go iawn ac mae’r prosiect hwn yn ymgorffori’r ethos hwnnw.”