Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

CARTREF A CHYNEFIN: Galwad newydd am artistiaid a chynhyrchwyr lleol

Mercher 18 Awst

Cartref a  Chynefin:  Byw gyda’n hangenfilod   

(Prifysgolion  Aberystwyth, Bangor ac Abertawe) 

GALWAD NEWYDD AM ARTISTIAID A CHYNHYRCHWYR LLEOL   

 • DYDDIAD CAU am  fynegiadau o ddiddordeb ar gyfer y ddwy rôl at atrstaff@aber.ac.uk  erbyn dydd Mercher 22ain o Fedi 2021. 

Prosiect  celfyddydol aml-genedliadol, aml-ieithog yw Cartref a Chynefin a grewyd ar y cyd mewn partneriaeth gyda Chelfyddydau Pontio (Prifysgol Bangor), Canolfan Gelfyddydol Taliesin (Prifysgol Abertawe) a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth), sy’n anelu at ddod ag aelodau’r gymuned, myfyrwyr ac artistiaid at ei gilydd i archwilio materion sy’n gysylltiedig â diwylliant, hunaniaeth a dinasyddiaeth. Bydd y prosiect yn gweithio gyda chymunedau nad ydynt yn cymryd rhan yn rheolaidd yn, neu’n teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli gan, y celfyddydau yng Nghymru, yn ogystal â myfyrwyr a staff y tair prifysgol.  

Rydym  yn edrych am artistiaid a chynhyrchwyr o Aberystwyth, Bangor ac Abertawe i weitho ochr yn ochr â Lopez (artist arweiniol) a Cath Sherrell (cynhyrchydd arweiniol) i greu prosiectau yn y tair dinas i’w profi gan gynulleidfaoedd rhwng mis Ionawr a mis Chwefror 2022.  

Bydd  yr artistiaid a chynhyrchwyr lleol yn creu’r gwaith yn eu lleoliad penodol nhw, mewn unrhyw ffurf sy’n apelio gorau atyn’ nhw a’r sawl sy’n cymryd rhan yn y prosiect - o berfformiad i osodwaith, cerddoriaeth a sain, fideo, podcast, nofelau graffig neu blatfform ar-lein.  

Anogir  artistiaid a chynhyrchwyr o bob disgyblaeth a gyda phrofiad a/neu diddordeb mawr mewn gweithio gyda chyfranogwyr/cymunedau i gyflwyno cais.  

Rydym nawr yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn ymateb i’r weledigaeth artistig isod: 

Byw  gyda’n hangenfilod 

“Yn  yr  ychydig  o  flynyddoedd  diwethaf  mae’r  hyn  yr  oeddem  yn  ystyried  fel  cartref,  fel  lle  diogel  a  chyfarwydd,  wedi  troi’n  gynefin. Rydym  wedi  anghytuno’n  llwyr  ynglyn  â  phwy  yr  ydym  a lle ‘r ydym  yn  mynd  fel  gwlad  ac  fel  cenedl.  Teimlem  ein  bod  wedi’n  twyllo  gan  wleidyddion  a  daeth  ein  strydoedd,  ein  hardaloedd  a’n  teuluoedd  yn  estron.  Yn  ystod  y  cyfnodau  clo  cawsom  ein  cyfyngu  i’n  lolfeydd  ein  hunain,  i’n  cyfrifiaduron,  ac  yno,  wedi’n  hysgwyd  gan  y  dystiolaleth  glir  o’r  hiliaeth  a’r  rhywiaeth  sy’n  ddwfn  yn  ein  cymdeithas,  buom  yn  byw  heb  bobl,  gyda  cholled  pobl.  Ac yn  ein  cartrefi,  oedd  eisoes  wedi  troi’n  wyllt,  dechreuom  sylweddoli  y buom  yn  cydfyw  â  rhyw  hanfod  anhysbys  arall,  anghenfil:  ni  ein  hunain. 

Anghenfil:  Creadur dychmygol mawr, hyll a brawychus o’r gair Lladin ‘monere’, ‘i rybuddio’.  

Ein  rhybuddio am beth? ‘Nawr ein bod yn dechrau mentro allan eto’n betrus, ‘rydym yn gwybod ychydig bach mwy amdanom ein hunain ac yn cael ein boddi gan gwestiynau: Pwy ydym ni? Pwy yw’r bobl yr ydym yn byw gyda nhw? Beth sydd ein huno â’n gilydd? Y tir? Yr iaith? Cerdd? Cân? Gwrthrych?   

Yr  arteffact hynaf y daethpwyd o hyd iddo yng Nghymru oedd asgwrn gên ceffyl gyda phatrymau igam-ogam. Mae’n 14,000 mlwydd oed a daethpwyd o hyd iddo yn Ogof Kendrick, ger Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Mae’n ddiddorol mai gên ceffyl addurnedig yw’r gwaith celf hynaf a ddarganfyddwyd yng Nghymru, cenedl sy’n cael ei diffinio gan ei hiaith. Esgyrn a geiriau.    

Penglog  ceffyl wedi’i haddurno yw’r Fari Lwyd, fel arfer ar ffon yn cael ei chario gan rywun yn cuddio o dan gynfas wen neu liain bwrdd. Yn anghyffredin o dal, mae’n edrych fel Angau gyda rhubanau ac mae’n curo ar ddrysau pobl i ddechrau brwydr rap neu Pwnco.  Yn groes rhwng priodferch ifanc a’n hen, hen famgu, mae ganddi eiddilwch catastroffig a lletchwithdod sy’n embaras ac yn gymhellol ar yr un pryd. Yn draddodiadol mae hi’n troi i fyny ym mis Ionawr ac mae hi am ddod i mewn i gael diod, lle wrth y bwrdd, i ganu ac adrodd straeon.   

Ond  y llynedd, ‘doedd hi ddim yn medru, ac fel ni, wedi’n caethiwo yma heb unlle i fynd, mae hi wedi bod yn ailfeddwl pwy ydi hi a sut y dylai fod. Nid ydym yn siwr be’ mae hi wedi bod yn gwneud, efallai cafodd swydd gyda Deliveroo neu Amazon, efallai ei bod yn gwersylla yn eich gardd ffrynt, mae hi efallai wedi dechrau ei dosbarth ioga ei hun yn eich stryd neu wedi troi’n geffyl rasio. Efallai bod ‘na lawer ohoni yn crwydro o gwmpas neu jyst un. ‘Dan ni ddim yn gwybod. Ond mae hi’n dal yn awyddus i ganu gyda phobl, i wrando ar eu straeon ac i adrodd ei rhai ei hun.  

Mae’r  prosiect  hwn  yn  ymwneud  â  ffeindio  amser  a  thosturi  i  ddelio  gyda’n  hangenfilod,  i  groesawu  gwesteion  nad  ydym  eu  heisiau, a  threulio  amser  gyda  phobl  wahanol,  pobl  efallai  nad  ydym  yn  cytuno  â  hwy, er  mwyn  darganfod  ein  gilydd  tra’n  creu,  adrodd,  canu  neu’n  dawnsio,  yn  y byd  real neu ar-lein.”  

Rydym  yn edrych am artistiaid a chynhyrchwyr lleol sydd â diddordeb mewn ystyried, gyda chyfranogwyr a chymunedau, beth mae’n golygu i fyw a chyd-fodoli gyda’n hangenfilod heddiw. Artistiaid sydd, wedi eu hysbrydoli gan symbol, delweddaeth a sain y Fari Lwyd, yn dod o hyd i’r dolenni a’r cysylltiadau rhyngddom ni a’n cymdogion. 

  

BYDD YR ARTISTIAID LLEOL  yn: 

 • meddu ar brofiad o arwain prosiectau artistig dyfeisgar; 
 • meddu ar brofiad o gydweithio gydag artistiaid eraill; 
 • medru gweithio’n agos gyda’r artist arweiniol a’r cynhyrchydd arweiniol i ddatblygu a chreu’r gwaith yn eu hardal; 
 • medru annog cyfranogwyr a chymunedau i gwestiynu, creu ac archwilio syniadau; 
 • medru cydweithio gyda phob math o bobl sy’n ymwneud â phob math o bethau; 
 • meddu ar ddealltwriaeth o sut i greu mannau cynhwysol i gefnogi diwylliannau ac ieithoedd amrywiol y Gymru gyfoes; 
 • medru cyfathrebu syniadau ac ysbrydoli eraill; 
 • dilyn polisïau a gweithdrefnau’r mudiadau a chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol.  
 • FFI’R ARTIST - £7,000 (yn cynnwys TAW)  
 • DYDDIADAU GWIREDDU’R PROSIECT- Hydref 2021 - Chwefror  2022 
 • DYDDIAD CAU’R PROSIECT - Mawrth 2022 
 • DYDDIAD CAU am  fynegiadau o ddiddordeb ar gyfer y ddwy rôl at atrstaff@aber.ac.uk  erbyn dydd Mercher 22ain o Fedi 2021. 

‘Rydym  yn awyddus i dderbyn ceisiadau oddi wrth artistiaid nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn y celfyddydau, artistiaid Du ac artistiaid o Liw, artistiaid anabl, artistiaid niwroddargyfeiriol ac artistiaid LGBTQ +.  

Dylai’ch  mynegiad o ddiddordeb gynnwys dim mwy na 2 ochr o A4 NEU fideo 5 munud yn cynnwys eich manylion cyswllt llawn.   

Soniwch  am: 

 • Eich  disgyblaeth celf  
 • Eich  ymateb a syniadau yn sgil gweledigaeth Mathilde Lopez “Byw gyda’n hangenfilod”  
 • Sut  y byddech yn defnyddio’r Fari Lwyd i ddechrau sgyrsiau gyda phobl ynglyn â syniadau Cartref a Chynefin. 

 Dylid  e-bostio mynegiadau o ddiddordeb at atrstaff@aber.ac.uk

Gwahoddir  ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i fynychu cyfweliad yn ystod yr wythnos yn dechrau 27 Medi 2021 gyda phanel bach a chyfeillgar sy’n ymwneud â’r prosiect.  

 

BYDD Y CYNHYRCHWYR LLEOL  yn: 

 • medru gweithio’n agos gyda’r cynhyrchydd arweiniol ac artistiaid lleol i ddatblygu a gwireddu gweledigaeth artistig y prosiect  
 • meddu ar brofiad o annog cymunedau i gymryd rhan mewn prosiectau celfyddydol cynhwysol  
 • meddu ar brofiad o weithio gydag artistiaid i wireddu syniad   
 • gyfrifol am gyflawniad y prosiect rhanbarthol yn ei gyfanrwydd fel y’i cytnuwyd gyda’r cynhyrchydd arweiniol  
 • meddu ar ddealltwriaeth o sut i greu mannau cynhwysol i gefnogi diwylliannau ac ieithoedd amrywiol y Gymru gyfoes    
 • meddu ar sgiliau cyfathrebu da (ysgrifenedig, ar lafar ac eraill) er mwyn sicrhau bod y prosiect rhanbarthol yn cael ei drefnu a’i farchnata’n effeithiol  
 • meddu ar sgiliau cyllidol a gweinyddol da, yn cadw at gyllidebau y cytunwyd arnynt ac yn sicrhau y cedwir at yr holl brosesau gweinyddol a chyllidol priodol  
 • annibynnol ac yn medru mynd ati i ddatrys problemau   
 • gofalu am gydlynu cyfarfodydd a rheoli amserlenni aelodau tîm y prosiect ac eraill fel bo’n addas  
 • dilyn yn effeithiol polisïau a gweithdrefnau gwarchod y mudiadau a chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol.  
 • FFI’R CYNHYRCHYDD - £7,500 (yncynnwysTAW)  
 • DYDDIADAU GWIREDDU’R PROSIECT- Hydref 2021 - Chwefror 2022  
 • DYDDIAD CAU’R PROSIECT - Mawrth 2022 
 • DYDDIAD CAU am  fynegiadau o ddiddordeb ar gyfer y ddwy rôl at atrstaff@aber.ac.uk  erbyn dydd Mercher 22ain o Fedi 2021. 

‘Rydym  yn awyddus i dderbyn ceisiadau oddi wrth gynhyrchwyr nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn y celfyddydau, cynhyrchwyr Du ac o Liw, cynhyrchwyr anabl, cynhyrchwyr niwroddargyfeiriol a chynhyrchwyr LGBTQ+.  

Dylai’ch  mynegiad o ddiddordeb gynnwys dim mwy na 2 ochr o A4 NEU fideo 5 munud yn cynnwys eich manylion cyswllt llawn.   

Dywedwch  wrthym paham yr ydych yn meddwl eich bod yn addas i ymgymryd â’r rôl ac anfonwch ddolen i unrhyw enghreifftiau o’ch gwaith ar-lein. Pe hoffech, gallwch hefyd gyflwyno CV fel dogfen atodol.   

Dylid  e-bostio mynegiadau o ddiddordeb at atrstaff@aber.ac.uk.  

Gwahoddir  ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer i fynychu cyfweliad yn ystod yr wythnos yn dechrau 27 Medi 2021 gyda phanel bach a chyfeillgar sy’n ymwneud â’r prosiect.