Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Golwg ymlaen

Llun 21 Rhagfyr

Rydym yn prysur agosáu at yr adeg honno yn y flwyddyn pan fydd ein meddyliau'n troi’n naturiol at ddigwyddiadau’r flwyddyn a aeth heibio ac yn ei gwerthuso. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur er bod Taliesin ar gau ers mis Mawrth. Ar hyn o bryd, does dim arwydd clir pan allai hynny newid, ond rydym yn obeithiol y byddwn yn gallu croesawu cynulleidfaoedd yn ôl i Taliesin yn gynt nag yn hwyrach.

Yn y cyfamser, rydym wedi bod yn gweithio ar bob math o brosiectau sy'n cydweddu â'r cyfnod rhyfedd rydym yn byw ynddo. Ers i mi ddechrau yn Taliesin, rwyf wedi bod yn awyddus i ddatblygu ffyrdd gwahanol o gynnwys eraill yn ein gwaith, gan gydweithio ag artistiaid a grwpiau i ddyfeisio rhywbeth newydd na allai neb yn ein plith fod wedi'i ragweld. Mae hynny wedi cymryd llwybr diddorol, gan gynnwys llawer o gamgychwyn a rhwystrau wrth i ni barhau i fyw drwy'r argyfwng iechyd hwn ond rydym wedi darganfod llawer o bethau gwych hefyd. Wrth wraidd y gweithgarwch hwn y mae sgwrsio, gwrando ar yr hyn sy'n bwysig i eraill a meddwl am sut gallwn weithio gyda nhw ar bethau sy'n bwysig i ni i gyd. Er enghraifft, rydym wedi bod yn gweithio ar gyfres newydd o ffilmiau byr drwy'r ŵyl Changemakers [ City of Sanctuary project (taliesinartscentre.co.uk) ] a byddwn yn dangos y rhain pan fydd caniatâd i ni agor eto.

Fel rhan o brosiect o'r enw 'Gadewch i ni ddechrau yma, rydym ni a grŵp o artistiaid annibynnol wedi bod yn trafod pwysigrwydd meithrin ymddiriedaeth, tryloywder gan gyrff a sefydliadau mawr a'r angen i fod yn bresennol gan gadw llygad ar y dyfodol. Bydd hyn yn rhan fawr o'n proses cynllunio am y dyfodol ac edrychwn ymlaen at rannu newyddion am hynny â chi pan fydd yr amser yn iawn. Gallwch weld aelodau 'Gadewch i ni ddechrau yma’ drwy’r ddolen hon: [ Let''s Start from Here (taliesinartscentre.co.uk) ]

A bydd cyfleoedd i ymuno â rhai elfennau o'r drafodaeth drwy brosiect newydd o'r enw 'Dyfodol Newydd' rhwng staff Taliesin a'r artist Owen Griffiths a fydd yn gweithio gyda chymunedau a grwpiau i edrych ar sut mae canolfannau'r celfyddydau'n gweithio gyda chymunedau ar ôl Covid a sut gall Taliesin alluogi rhaglen waith newydd i ddatblygu'n lleol.

[ New Futures / Dyfodolau Newydd (taliesinartscentre.co.uk) ]

Rwyf bob amser yn awyddus i gwrdd ag artistiaid er mwyn clywed am eu gwaith a thrafod ein gwaith ni a hoffwn sicrhau bod hyn yn haws ei drefnu. Yn y flwyddyn newydd, byddwn yn cyhoeddi ffyrdd i bobl drefnu cyfarfodydd ag aelodau'r tîm i gael sgwrs a rhannu ein gwaith â'n gilydd. Bydd trefnu amser yn rhwydd a does dim cyfyngiadau ar yr agenda; gallwch ofyn am gyngor, trafod syniadau â ni, siarad â ni am y gwaith rydych yn ei wneud fel arfer neu am waith yr hoffech ei wneud yn y dyfodol.

Bydd gennym ragor o wybodaeth am hynny maes o law ond, yn y cyfamser, p'un a fyddwch yn dathlu nes ymlaen y mis hwn ai peidio, hoffem ddymuno diwedd heddychlon ac adferol i'r flwyddyn i chi. Rydym i gyd yn gobeithio am bethau mwy a gwell yn 2021.

Simon Coates

Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol

Canolfan Y Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe