Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Dyma’r wefan newydd

Gwener 6 Tachwedd

Tra bod ein drysau wedi bod ar gau, rydym wedi parhau i weithio’n gyflym ac rydym wedi rhoi golwg newydd i’n gwefan. Gobeithiwn y bydd yn fwy gloyw ac yn fwy lliwgar yn eich barn chi, yn haws i’w llywio ac yn haws cadw mewn cysylltiad, yn ogystal â gweld yr hyn rydym yn ei wneud yn y gymuned gyda’r artistiaid a’r partneriaid rydym wedi’u comisiynu. Rydym yn llawn cyffro wrth ddangos ichi ein ffyrdd newydd o gadw a chynllunio eich nosweithiau allan gyda ni, a threfnir ein holl weithdrefnau diweddaraf o ran diogelwch Covid mewn modd hawdd i’w ddeall, er mwyn ichi ymlacio a mwynhau’r sioe.

Efallai eich bod yn ymwelydd rheolaidd ar gyfer ein cerddoriaeth fyw, yn dwlu ar ddrama amser y Nadolig neu efallai y byddwch bob amser yn dal eich tir ar noson oer am dipyn bach o Judi Dench yn cnoi’r golygfeydd, ond mae hi i gyd yn llawer haws i’w gweld, i’w chadw ac i fod yn bili-pala cymdeithasol gyda’n hadran Digwyddiadau newydd sydd yn fwy lliwgar ac y gellir ei phersonoli.
Mae’r trefnwyr cymdeithasol yn ein plith yn gallu cadw digwyddiadau yn ein basgedi er mwyn dod yn ôl atynt yn hwyrach unwaith y byddwn wedi hôl pawb gartref, ac mae’r rhai sy’n cynllunio ymlaen llaw yn gallu eu cadw nes bydd yr adolygiadau yn eu canmol i’r cymylau.Wrth sôn am adolygiadau, bydd gennym dudalen adolygiadau benodol lle byddwn yn cofnodi’r holl adolygiadau ar gyfer ein sioeau gwadd sydd ar ddod, ein digwyddiadau presennol a blaenorol yn ogystal â chymeradwyaeth gennych chi, ein cynulleidfa!

Rydym eisiau parhau i ddatblygu yn y dyfodol er mwyn ichi gael y profiad gorau posib, ac ni allwn wneud hynny heboch chi.Ar gyfer y rhai sydd wedi gweld ein heisiau, gallwch dderbyn y diweddaraf o ran y prosiectau, cynlluniau a digwyddiadau diweddaraf, yn ogystal â’r gwahanol ffyrdd ichi ymuno â ni, a’n cefnogi ni, yn ein hadran Cymryd Rhan newydd.Bydd hon yn cynnwys gwybodaeth am sut mae pob math o bobl yn gallu cymryd rhan yn ein gwaith yng nghanolfan Taliesin, wrth fod yn aelodau o’r gymuned, ysgolion neu fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd am gymryd rhan fwy ar gampws.Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Rydym yn credu mewn gallu’r celfyddydau i newid bywydau, ysbrydoli ac annog creadigrwydd pobl eraill, a’n Blog newydd yw’r adran lle gallwch gael gwybod am y pethau sy’n digwydd yng nghanolfan Taliesin ac ym myd ehangach y celfyddydau.Bydd blogiau gwadd gennym gan ein cyfarwyddwr Simon Coates, gan ymarferwyr yn y gymuned ar draws disgyblaethau a chan ein hartistiaid a’n perfformwyr gwadd rhagorol! Byddwn hefyd yn cael blas o bedwar ban byd, gyda safbwyntiau gwahanol ynghylch pob math o faterion, o ymateb i Covid-19 i raglennu ein dewis o ffilmiau ar gyfer Hanes Pobl Dduon Cymru, yn ogystal ag argymhellion gan ein staff ynghylch ychydig o’u hoff ddigwyddiadau.

Mae adran Artistiaid ein gwefan wedi’i neilltuo ar gyfer ein hartistiaid, ar gyfer y gwaith rydym yn ei wneud gyda nhw a ffyrdd o gysylltu â ni ar gyfer artistiaid, yn ogystal â chartref parhaol ar gyfer dathlu ein gwaith mwyaf balch, o’n Gŵyl Diwrnodau Dawns, ein gwaith gydag ysgolion cynradd Abertawe yn y Prosiect Dawnsio Cynradd, wrth gynnal Cromen yn ddigidol yn ystod y pandemig i Now The Hero (Nawr yr Arwr), sef ein gwaith i ddathlu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ledled Abertawe yn 2018. Rydym hefyd yn croesawu’ch atgofion o amser yng nghanolfan Taliesin, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn yn y cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram er mwyn parhau â’r sgyrsiau hyn.

Gobeithiwn y bydd y gwaith rydym wedi’i wneud yn ei wneud yn haws ichi ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano.Yn benodol, rydym wedi gwneud newidiadau er mwyn inni fodloni’r safonau newydd o ran hygyrchedd gwefannau, a ddylai wneud ymweld â’r wefan yn brofiad defnyddiol a dymunol i bawb.

 

Beth Forrest

Cynorthwy-ydd Marchnata

Canolfan y Celfyddydau Taliesin