Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Black Lives Matter

Mercher 23 Medi

Y dyfodol mewn perthynas â Taliesin

Yn dilyn ein datganiad blaenorol a’n geiriau o solidariaeth â’r mudiad Mae Bywydau Duon yn Bwysig, rydym wedi bod yn meddwl o ddifrif sut gallwn wneud newidiadau go iawn yn ein cylchoedd. Rydym yn cydnabod bod gan sector y celfyddydau a diwylliant rôl bwysig i’w chwarae wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn ein cymdeithas ac wrth herio a diddymu systemau sy’n ffafrio rhai grwpiau dros eraill. Rydym yn cydnabod hefyd fod meysydd lle hoffem wedi bod yn gryfach yn y gorffennol, yn enwedig yn amrywiaeth ein timau er enghraifft.

Rydym yn ymrwymedig i newid, ond rydym yn cydnabod y byddwn weithiau’n gwneud camgymeriadau. Os bydd hyn yn digwydd, ni fyddwn yn osgoi’r sgyrsiau anodd wrth i ni ymdrechu i greu’r lleoliad mwyaf cynhwysol a mwyaf agored, un sy’n edrych yn gadarnhaol tua’r dyfodol, ar gyfer ein cynulleidfaoedd, ein hartistiaid, ein staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gwneud newidiadau yn ein rhaglenni i sicrhau eu bod yn fwy amrywiol ac yn fwy cynrychioladol o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Fodd bynnag, mae bob amser lle i wella.

Mae ein camau nesaf yn edrych yn debyg i hyn:

  1. Fel rhan o Brifysgol Abertawe, rydym yn rhannu polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth. Byddwn yn adolygu hwn ac yn gwneud y newidiadau angenrheidiol i sicrhau ei fod yn addas at ein diben ni fel cyflwynydd, a chynhyrchydd o bryd i’w gilydd, ddigwyddiadau’r celfyddydau. Rydym wedi ymrwymo i’r Marc Siarter Cydraddoldeb Hiliol y gellir ei weld yma:

https://www.swansea.ac.uk/jobs-at-swansea/equality-and-diversity/raceequalitychartermark/

  1. Byddwn yn pennu nodau a chamau gweithredu clir i gyflawni gweithle mwy cyfartal a chynrychioladol, gan amrywio’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw, gan gynnwys ein tîm staff, ein cydweithredwyr, ein hymgynghorwyr a’r artistiaid rydym yn eu cefnogi etc.
  2. Byddwn yn sicrhau bod ein dulliau cyfathrebu (gwefan, cyfryngau cymdeithasol etc) yn adlewyrchu’r gymdeithas rydym yn gweithio i’w chreu, neu’n herio’r sefyllfa bresennol i gynyddu ymwybyddiaeth, trafodaeth a dealltwriaeth.
  3. Byddwn yn parhau i gymryd rhan mewn sgyrsiau a arweinir gan y sector am y newid mae angen ei wneud ac rydym wedi ymrwymo i gefnogi’r mentrau hyn i’w helpu i lwyddo.
  4. Byddwn yn parhau i’n haddysgu ein hunain am bynciau gan gynnwys hiliaeth systemig, rhagfarn ddiarwybod, a meddiannu diwylliannol sydd ond yn rhy gyffredin yn ein cymdeithas a’n diwydiant, fel nad ydym yn galluogi problemau systemig i barhau.

Bydd ein hymrwymiad i’r cynllun hwn yn gofyn i ni wrando, dysgu a gwthio ein hunain yn barhaus. Wrth i ni ddatblygu fel sefydliad, bydd angen i ni adolygu a diweddaru ein cynllun i sicrhau ein bod ar y trywydd i’w gyflawni a bod ein hamcanion yn uchelgeisiol o hyd. Mae’r datganiad hwn yn addewid o gefnogaeth a solidariaeth i bawb sy’n brwydro am gymdeithas fwy cyfiawn a chyfartal.