Jump to content
Swyddfa Docynnau 01792 60 20 60

Artistiaid

Nod rhaglen canolfan Taliesin yw ysbrydoli pobl drwy'r celfyddydau a diwylliant i ddod ynghyd i ddeall ein hunain a'r byd rydym yn byw ynddo yn well.

Mae'r rhaglen bresennol yn cynnwys cymysgedd o berfformiadau cyfoes gan gynnwys dawns a theatr; cerddoriaeth; ffilm a darlledu. Mae gennym raglenni gwaith yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae gennym raglen ffilmiau rhyngwladol gref.

Wrth greu ein rhaglen rydym yn sicrhau cynnwys ar gyfer pob oedran, gyda gwaith penodol ar gyfer plant a theuluoedd ifanc, i’w galluogi i fwynhau'r celfyddydau gyda'i gilydd neu mewn grwpiau ysgol, gyda gwaith sy'n archwilio meysydd y cwricwlwm a'r celfyddydau mynegiannol.

Credwn ym mhŵer y celfyddydau i newid bywydau, ysbrydoli ac annog creadigrwydd unigolion, boed yn blentyn neu’n oedolyn, a chredwn yn y manteision eang sy'n deillio o ymgysylltu â’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Cefnogir ein rhaglen gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru, a'n prif gefnogwr, Prifysgol Abertawe. Fel rhan o'n perthynas â Phrifysgol Abertawe, rydym yn cynnal perfformiadau a digwyddiadau amrywiol ar gyfer ein myfyrwyr, a chyda nhw, ac yn cydweithio â chydweithwyr ar draws y cwricwlwm i roi sylw i gyfleoedd i greu digwyddiadau sy'n archwilio themâu a chynnwys y rhaglen mewn gwahanol leoliadau.

Projects

Taliesin exists to enrich the cultural life of the region by presenting arts experiences for audiences in our spaces and on the streets of Swansea. A key part of what we do, involves collaborating with artists, audiences, and communities  to create innovative and ambitious joint projects.  To find out more about past and current Taliesin collaborative projects, please click  here.

Mentrau newydd a phartneriaethau

Rydym yn mwynhau gweithio mewn partneriaeth ag artistiaid, cwmnïau a chynhyrchwyr gwyliau i alluogi gwaith newydd. Er enghraifft, drwy ddarparu lle 'mewn nwyddau' i gytundebau cynhyrchu neu gyd-gynhyrchu gweithredol llawn.

Drwy groesawu artistiaid ac ymarferwyr ac amrywiaeth o waith yn ein hymrwymiad i adlewyrchu cymdeithas gyfoes Cymru, rydym yn ymgorffori amrywiaeth yn ein rhaglen, gan chwilio'n weithredol am artistiaid a chwmnïau sy'n gweithio yng nghyd-destun nodweddion gwarchodedig ac yn gweithio i ddenu cynulleidfaoedd newydd o ganlyniad.

Cynyrchiadau Awyr Agored / Gŵyl

Rydym yn cynhyrchu/cyflwyno gŵyl ddawns awyr agored flynyddol Abertawe, Diwrnodau Dawns, sydd wedi bod ar waith ers 2006, gan weithio gyda phartneriaid/rhanddeiliaid allweddol yn y ddinas a chyflwyno rhaglen ddawns eang mewn lleoliadau awyr agored a mannau nad ydynt yn theatrau. Mae'r rhaglen wyliau flynyddol hon yn gwahodd amrywiaeth o gwmnïau a sefydliadau, yn lleol ac yn rhyngwladol

Artistiaid – cysylltu

Oherwydd yr heriau sylweddol sy'n wynebu'r sector oherwydd pandemig COVID-19, bu'n rhaid i'n dull rhaglennu arferol addasu. Ar hyn o bryd, rydym wedi ymrwymo'n fwy nag erioed i'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a byddwn yn mynd ati’n frwd i ddatblygu perthnasoedd ag artistiaid a sefydliadau sy'n ceisio cyflawni pethau tebyg.

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl sy'n datblygu ffyrdd newydd o gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd, boed hynny dan do gan ddefnyddio ein hawditoriwm 330 sedd, yn yr awyr agored ar strydoedd Abertawe neu ar yr arfordir ac yn y parcdiroedd hardd, gwneud y mwyaf o’r gofod digidol neu ddatblygiadau arloesol eraill.

Os ydych chi’n artist neu'n gynhyrchydd sy'n awyddus i siarad â ni am eich gwaith, cysylltwch â ni drwy ebost: programming@taliesinartscentre.co.uk

Perfformiadau cymunedol – cysylltu

Oherwydd yr heriau sylweddol sy'n wynebu'r sector oherwydd pandemig COVID-19, bu'n rhaid i'n dull rhaglennu arferol addasu. Ar hyn o bryd, rydym wedi ymrwymo'n fwy nag erioed i'n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a byddwn yn mynd ati’n frwd i ddatblygu perthnasoedd ag artistiaid a sefydliadau sy'n ceisio cyflawni pethau tebyg.

Rydym yn awyddus i glywed gan bobl sy'n datblygu ffyrdd newydd o gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd, boed hynny dan do gan ddefnyddio ein hawditoriwm 330 sedd, yn yr awyr agored ar strydoedd Abertawe neu ar yr arfordir ac yn y parcdiroedd hardd, gwneud y mwyaf o’r gofod digidol neu ddatblygiadau arloesol eraill.

Os ydych chi’n artist neu'n gynhyrchydd sy'n awyddus i siarad â ni am eich gwaith, cysylltwch â ni drwy ebost: programming@taliesinartscentre.co.uk